Found: 84  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับปรุงการผลิตน้ำมันมะรุมโดยการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภาวะเหนือวิกฤตร่วมกับการสกัดด้วยแรงกล / น...
ชื่อผู้แต่งนายิกา พนาพิทักษ์กุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมะรุมครบวงจร / อภิชาติ ศรีสอาด, ศุภวรรณ์ ใจแสน.
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ ศรีสอาด.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2548?]
เลขเรียกRS165.M67 อ46,633.83 อ47ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การศึกษาผลของน้ำมันมะรุมต่อเซลล์ผมและการเจริญของเส้นขนในสัตว์ทดลอง = Study of the eff...
ชื่อผู้แต่งบังอร ศรีพานิชกุลชัย
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัย, 2555.
เลขเรียกQK495.M74 บ251ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการเพาะปลูก แปรรูป และผลิตภัณฑ์ / อภิชาติ ศรีสอาด.
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ ศรีสอาด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นาคา อินเตอร์มีเดีย, 2553.
เลขเรียกSB317.M67 อ252,615.321 อ252ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรมะรุม : กินเป็นอาหารและยา / สมพงษ์ บัวแย้ม, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนบรรณ, [2555?]
เลขเรียกSB 351.H5 ม224 2555,641.65 ส47ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีสกัดและคุณสมบัติของเซลลูสจากกากเมล็ดมะรุม : The Study on celulose e...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรู้ลึกเรื่องมะรุม / วิไลวรรณ อนุสารสุนทร.
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ อนุสารสุนทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟ้าอภัยจำกัด , 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนาฬิกาชีวิต. ตอน 2, มะรุมต้นไม้เพื่อชีวิต / รวบรวมโดย วิไลวรรณ อนุสารสุนทร
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : บริษัทฟ้าอภัยจำกัด, [254-?]
เลขเรียกRS164.D7 น499 ล.2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมะรุม พืชมหัศจรรย์ขจัดมะเร็ง ฉบับมารุมกินมะรุม / บรรหาร ทินประบุตร บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แบงค์คอกบุ๊คส์, [2553]
เลขเรียกRS165.M67 ม624 2553,QV766 ม64,615.321 ม269
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยแผนงานวิจัย: มาตรฐาน การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและพิษวิทยาของสารสกัดจากใบมะรุม = Specifica...
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา ทองประดิษฐ์โชติ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกRS165.M64 ส753ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกมะรุม-ผักหวาน : เทคนิคในการปลูกมะรุมและผักหวานแบบง่ายให้ผลดี / กองบรรณาธิการ, สมพงษ์ บัวแย้...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พงษ์สาส์น, [2560]
เลขเรียกSB317.M67 ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาผลของน้ำมันมะรุมต่อเซลล์ผมและการเจริญของเส้นขนในสัตว์ทดลอง : รายงานการวิจัย = Study of the e...
ชื่อผู้แต่งบังอร ศรีพานิชกุลชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกวจ 633.83 บ625ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานโครงการเรื่องการใช้เมล็ดมะรุมเป็นสารตะกอน / โดย ไพรัช อัศวขจรศักดิ์
ชื่อผู้แต่งไพรัช อัศวขจรศักดิ์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฤทธิ์ต้านจุลชีพของฝักมะรุม = Moringa Oleifera, Lamk / เกษร นันทจิต.
ชื่อผู้แต่งเกษร นันทจิต.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
เลขเรียก615.32 ก587ฤ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงงานวิทยาศาสตร์ทางเคมีเรื่ององค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดหยาบเมทานอลจากมะรุม [text] / วิชุดา พลทะ...
ชื่อผู้แต่งวิชุดา พลทะจักร
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2555
เลขเรียกวจ 540.7 ว557ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา