Found: 799  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความทางวิชาการ : มอญในบริบทของสังคมไทย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2540.
เลขเรียกDS575.5.ม58 ร156,305.89591 ร156 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสื่อสารเพื่อสร้าง ธำรงรักษา และต่อรองอัตลักษณ์ความเป็นมอญของกลุ่มชาวมอญพลัดถิ่นในประเทศไทยท่ามกลา...
ชื่อผู้แต่งสุจิตรา เปลี่ยนรุ่ง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกDS570.ม5 ส726 2553
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคนมอญ / พิสัณห์ ปลัดสิงห์
ชื่อผู้แต่งพิสัณห์ ปลัดสิงห์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : เคล็ดไทย, 2530.
เลขเรียกDS570.M6 พ775ค 2530,959.1 พ38ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวงก่วนกว๊าดมอญ:ดนตรีชุมชนมอญ บ้านวังกะ หมู่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อภิชาติ ...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ ทัพวิเศษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552
เลขเรียก780.77 อ252ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเสียงเพรียกจากคนมอญ / ทองไต.
ชื่อผู้แต่งทองไต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยแห่งชาติมอญ, 2534.
เลขเรียกDS528.2.ม5 ท55,959.1 ท265ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องด่านเจดีย์สามองค์ = The three pagodas pass / จำลอง ทองดี
ชื่อผู้แต่งจำลอง ทองดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ผู้นำการเมือง, 2540.
เลขเรียกDS528.M6 จ377ด 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมอญชนชาติไร้แผ่นดิน / พิสันห์ ปลัดสิงห์
ชื่อผู้แต่งพิสันห์ ปลัดสิงห์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อาทิตย์, 2525
เลขเรียก959.3 พ756ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมอญในอดีตและปัจจุบัน : การศึกษาโครงกระดูกและเครื่องใช้ในสมัยทรารวดี / สุด แสงวิเชียร.
ชื่อผู้แต่งสุด แสงวิเชียร.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2513 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์)
เลขเรียก572.8 ส157ม 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญในประเทศไทย/ พัชราวาลัย สุวรรณชาติกุล
ชื่อผู้แต่งพัชราวาลัย สุวรรณชาติกุล
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกDS570.C6 พ522ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Music
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐมอญในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ราย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อิฐมอญในเขตพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหกรรมเพลงมอญมงคล พิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรี ตราโมท ... [และอื่น ๆ], ร่วมจัด ; กองบรรณาธิการ, กษภรณ์ ตร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา, 2553.
เลขเรียก781.62 ม19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหกรรมเพลงมอญมงคล / พิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรี ตราโม...[และอื่น ๆ], ร่วมจัด ; กษภรณ์ ตราโมท ... [และคนอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา, 2553.
เลขเรียก781.62 ม223
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหกรรมเพลงมอญมงคล / พิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรี ตราโมท ... [และอื่น ๆ], ร่วมจัด ; กองบรรณาธิการ, กษภรณ์ ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา, 2553.
เลขเรียก781.62 ม223 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา