Found: 149  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข้อมูลพื้นฐาน ปีการศึกษา 2547 - 2548 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : KAI พริ้นต์ช็อป, 2548.
เลขเรียก378.009593 อ812ข 2547-48
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Annual report 2004 Uttaradit Rajabhat University ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548.
เลขเรียก378.1 อ811ร 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพปัญหา อุปสรรค และความต้องการทำวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = The causes of person...
ชื่อผู้แต่งธรรมวุฒิ ผ่องใส.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2560.
เลขเรียก001.4 ธ177ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2554 / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตร...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี... บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. [text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. บัณฑิตวิทยาลัย
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รายปี.
เลขเรียก378.593 ร26มรอ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำปี 2548 / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสายใยสัมพันธ์ 2547 / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัย, 2547.
เลขเรียกLG395.U82 ส64 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2550 - 2553 = Uttaradit Rajabha...
พิมพลักษณ์[อุตรดิตถ์] : สำนักงาน, [2550]
เลขเรียกLG395.T5.ร425อต ค695 2550-53
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนา / มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนา (ครั้งที่ 3 : 2550 : อุตรดิตถ์)
พิมพลักษณ์[อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์], 2550.
เลขเรียกQ179.9 ก482ก ครั้งที่ 3 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2550-2553 / สำนักงานคณะกรรมการม...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2550.
เลขเรียก378.101 ร 543 ค 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Annual report 2012 Uttaradit Rajabhat University/ มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Annual report 2014 Uttaradit Rajabhat University/ มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = Annual report 2016 Uttaradit Rajabhat University/ มห...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกตเวทิตาคารวะ สายสัมพันธ์ 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. [text]
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 2552.
เลขเรียก378.593 ม19ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประชุมวิชาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนา ครั้งที่ 3 / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมวิชาการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่สนองยุทธศาสตร์การพัฒนา (ครั้งที่ 3 : 2550 : อุตรดิตถ์)
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัย, 2550.
เลขเรียกZ5055.T5U8 ก482 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา