Found: 108  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมลภาวะในแหล่งน้ำ / วรวิทย์ ชีวาพร
ชื่อผู้แต่งวรวิทย์ ชีวาพร
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ พลศึกษา, 252?
เลขเรียก628.162 ว17ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนของผลสัมฤทธิ์ในการบำบัดฟื้นฟูชั้นดินที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ไอระเหยในเขตนิคมอ...
ชื่อผู้แต่งจิรัฏฐ์ แสนทน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกส.ร. 363.7396 จ3711ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการคำนวณเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน / สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโร...
ชื่อผู้แต่งสำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเทคโนโลยีน้ำและสิ่งแวดล้อมโรงงาน, 2554.
เลขเรียก363.7396 ท592ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปริมาณตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง และสังกะสีในน้ำและดินตะกอนจากชั้นคุณภาพลุ่มน้ำต่างๆ ...
ชื่อผู้แต่งอภิชาติ โพธิ์สุ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536
เลขเรียก548 อ252ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสะสมของเหล็กและแมงกานีสจากน้ำบาดาลเข้าสู่ดินนาและข้าว / ประจญยุทธ ยิ้มแพร
ชื่อผู้แต่งประจญยุทธ ยิ้มแพร
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกTD426 ป213ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม = Environmental pollution / ชูจิตต์ เครือตราชู เกียรติ์อนันต์ชัย.
ชื่อผู้แต่งชูจิตต์ เครือตราชู เกียรติ์อนันต์ชัย.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันราชภัฏสงขลา, 2542.
เลขเรียก628.168 ช643ม 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีสิ่งแวดล้อม : หลักการและปฏิบัติการอย่างง่าย = Environmental chemistry : Principles and Simples L...
ชื่อผู้แต่งสุดสาคร สิงห์ทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, 2558.
เลขเรียก577.14 ส739ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีสิ่งแวดล้อม / นัทธีรา สรรมณี.
ชื่อผู้แต่งนัทธีรา สรรมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, [2541].
เลขเรียกTD193 น63
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหามลพิษทางสภาวะแวดล้อม / ณัฏฐณิชชา ภูโต.
ชื่อผู้แต่งณัฏฐณิชชา ภูโต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดฟิวเจอร์เพลส แอนด์กราฟฟิค, 2545.
เลขเรียกTD174 ณ66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะมลพิษ = Pollution / เนื้อเรื่อง, Robert N. Knight ; แปล,โดย ร้อยแก้ว สิริอาชา
ชื่อผู้แต่งไนต์, โรเบิร์ท เอ็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2550.
เลขเรียกTD174 น976ภ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถิติสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย / สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก363.731 ส143ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประชุมบทบาทของพิพิธภัณฑ์พืชในการสนับสนุนโปรแกรมการริเริ่มทั่วโลกทางอนุกรมวิธานภายใต้อนุสัญญ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554.
เลขเรียกQK76.T5 64 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความเสี่ยงเนื่องจากการกระจายมลพิษจากกระบวนการจัดการและกำจัดมูลฝอยบริเวณพื้นที่รับน้ำของแม่น้...
ชื่อผู้แต่งธีรพล คังคะเกตุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2553.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการสะสมทางชีวภาพของสารโลหะหนักบางชนิดในหอยสองฝาและในตะกอนดินของลำน้ำแม่กวง = (Study on bioac...
ชื่อผู้แต่งวีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียก594.3 ว849ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา