Found: 1,018  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์มลพิษทางน้ำ 2546 / กรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2546.
เลขเรียกTD420 ร451ส,363.7394 ก181ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องราวของน้ำและมลพิษ [จุลสาร] / พลาย ภิรมย์ เรียบเรียง ; ธารา บัวคำศรี, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่งพลาย ภิรมย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2554.
เลขเรียกTD พ4ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่อนามัยสิ่งแวดล้อม / กรมอนามัย.
ชื่อผู้แต่งสาธารณสุข, กระทรวง. กรมอนามัย.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2520.
เลขเรียก614.77 ส223อ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและมาตรการเร่งด่วนเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศและเสียงในประเทศไทย / โดย คณะกรรมการเฉพา...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศและเสียงในประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับลิชชิ่ง, 2533.
เลขเรียกTD174 ค123น 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Computer File
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ....= Thailand statr of pollution report 2004 [electronic resour...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการสำรวจเพื่อประเมินผลภาวะบริเวณหาดแก้วเส้ง จังหวัดสงขลา = Investigation on water pollution assess...
ชื่อผู้แต่งสิริ ทุกข์วินาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2528.
เลขเรียก639.32 ส731ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิต คือ เป้าหมาย / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแและสิ่งแวดล้อม
ชื่อผู้แต่งกรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, [2538]
เลขเรียก363.73 ก218ค 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโนบายและมาตรการเร่งด่วนเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียงในประเทศไทย / คณะกรรมการเฉพาะกิจ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2533.
เลขเรียกTD174 น199 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและมาตรการเร่งด่วนเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศและเสียงในประเทศไทย / คณะกรรมการเฉพาะกิจ...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศและเสียงในประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2533.
เลขเรียก363.7 ค123น 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายและมาตราการเร่งด่วนเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียงในประเทศไทย / คณะกรรมการเฉพาะก...
ชื่อผู้แต่งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากำหนดนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียงในประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟันนี่พับบลิชชิ่ง, 2533.
เลขเรียก363.73 ฉ256น3 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2536 / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 25-
เลขเรียก363.7 ค17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2542 / จิระพันท์ พิตรปรีชา
ชื่อผู้แต่งจิระพันท์ พิตรปรีชา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, 2542
เลขเรียก363.73 จ37ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย พ.ศ. 2546 [CD-ROM] / กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากธรรมชาติและสิ่ง...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรมควบคุมมลพิษ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมควบคุมมลพิษ, ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเคมีเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม = Environmental chemistry / โดยวีรีย์ ศวิตชาต.
ชื่อผู้แต่งวีรีย์ ศวิตชาต.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร], 2534.
เลขเรียก540 ว855ค 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา