Found: 23  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมผัสฝุ่นขนาดเล็กและอาการระบบทางเดินหายใจของพนักงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ= Respirable dust exposure...
ชื่อผู้แต่งวิมลมาศ คณะพันธ์.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีล, 2553.
เลขเรียกTD884.5 ว669ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบชุดอุปกรณ์ลดมลพิษสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร / ดารณี อนุโยธา
ชื่อผู้แต่งดารณี อนุโยธา
พิมพลักษณ์2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการทำลายดีเอนเอของเซลล์ถุงลมปอดจากการออกซิไดส์ด้วยสารสกัดจากฝุ่นขนาดเล็...
ชื่อผู้แต่งอุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกRA577.D8 อ863
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอันตรายของควันจากการทำอาหาร/ ชัชวาลย์ จันทวิจิตร
ชื่อผู้แต่งชัชวาลย์ จันทวิจิตร
พิมพลักษณ์พิษณูโลก : การพิพ์ดอทคอม, 2561.
เลขเรียกWA754 ช358อ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมินามาตะ : โศกนาฏกรรมและการต่อสู้สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม / กานต์ ท...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2559
เลขเรียกTD172.5 ม579,QV293 ม579 2559,615.902 ม579ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเป็นพิษในระบบนิเวศและสุขภาพมนุษย์ = Toxicity in ecosystem and worker health / อนามัย (ธีรวิโรจ...
ชื่อผู้แต่งอนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียกTD178.5.T7 อ176 2550,TD174 อ176ค 2550,363.73 อ15ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมาตรการทางกฎหมายควบคุมมลภาวะทางแสง : รายงานฉบับสมบูรณ์ = Legal measures for controlling light pollut...
ชื่อผู้แต่งปีดิเทพ อยู่ยืนยง.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) เพื่อใช้เป็นดัชนีบ่งชี้ถึงสภาวะมลพ...
ชื่อผู้แต่งนงนุช ตั้งเกริกโอฬาร.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, [2544?]
เลขเรียก639.68 น139ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำลายดีเอนเอของเซลล์ถุงลมปอดจากการออกซิไดส์ด้วยสารสกัดจากฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 และ PM 10 ในอากาศเชี...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
เลขเรียกQP124 อ75 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7 = Environmental Health / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียกWA670 ส747อ ล.1-2 2559,WA670 ส7อ 2559,628 ม246อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปสำหรับผู้บริหาร สุขภาพและสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน : ห้าปีหลังการประชุมสุดยอดระดับโล...
ชื่อผู้แต่งองค์การอนามัยโลก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การ, 2542.
เลขเรียกRA565 .อ35 2542,WA30 ส743 2542,628 ย442ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง เฮกซะโบรโมไบเฟนิล Hexabromobiphenyl / กรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกRA1242.H4 อ884,QV633 อ884 2552,363.1791 ฮ51
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง เปอร์ฟลูออโรออกเทนซัลโฟเนต Perfluorooctane sulfonate / ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกRA1242.P417 อ884,WA240 ป7 2552,541 ก17ป 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง เมทิดาไทออน Methidathion / กรมควบคุมมลพิษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกRA1242.M41 อ884,WA240 ม7 2552,541 ก17ม 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการของสารเคมีเฉพาะเรื่อง เพนตะโบรโมไดเฟนิลอีเทอร์ Pentabromodiphenyl Ether / กร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียกRA1242.P40 อ884,WA240 พ7 2552,363.1791 พ55
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา