Found: 1,138  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือความเข้าใจ อนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก / สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน, [2542?]
เลขเรียกQC981.8.C5 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิอากาศของประเทศไทย / [กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา].
ชื่อผู้แต่งกรมอุตุนิยมวิทยา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : กรมฯ, 2530].
เลขเรียกQC990.ท9 ก46
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิอากาศวิทยา เสวก ใจสะอาด.
ชื่อผู้แต่งเสวก ใจสะอาด.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์, 2543.
เลขเรียก551.6 ส933ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิอากาศวิทยา / ประยูร ดาศรี
ชื่อผู้แต่งประยูร ดาศรี
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520.
เลขเรียกQC981.2 ป365ภ,551.6 ป365ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิอากาศวิทยาประยุกต์ / วิชัย เทียนน้อย
ชื่อผู้แต่งวิชัย เทียนน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2526.
เลขเรียกQC981 ว541ภ 2526,551.5 ว32ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย : เล่ม 1 สภาพภูมิอากาศในอดีต / อำนาจ ชิดไธสง ผู้เขียนและเรียบเรี...
ชื่อผู้แต่งอำนาจ ชิดไธสง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2553
เลขเรียก551.6 ก27
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสังเคราะห์และประมวลสถานภาพองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของไทย ครั้งที่ 2 / สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2559.
เลขเรียกส.ร. 551.69593 ส691ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุณหภูมิสุขสบายของมนุษย์ = Diagnosis of thermal stress / จิราภรณ์ จุธากรณ์, ชลัมภ์ อุ่นอารีย์.
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ จุธากรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการภูมิอากาศ กองภูมิอากาศ, 2545.
เลขเรียก551.525 จ535อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิอากาศวิทยา = Climatology / วุฒิพงษ์ แสงมณี
ชื่อผู้แต่งวุฒิพงษ์ แสงมณี
พิมพลักษณ์ม.ป.พ. : ม.ป.ท., ; 2551
เลขเรียกQC981 ว867ภ 2551,551.6 ว867ภ 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องวิเคราะห์ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัดเลยในรอบ 30 ปี (ระหว่าง พ.ศ. 2506-2535) / ชัช...
ชื่อผู้แต่งชัชจริยา ใบลี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ? : ม.ป.พ., 2536].
เลขเรียกQC990.ท9 ช62,551.6 ช351ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ:/ ลินน์ เชอรีและแกรี บราช ; ภัทราวุธ พุสิงห์ ,แปล
ชื่อผู้แต่งลินน์ เชอรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์, 2550.
เลขเรียกQC981.8.C5ฅ ล439ก 2550,551.6 ล434ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทย ค.ศ.2000 = Climate change in Thailand / จิราภรณ์ จุธากรณ์, พิ...
ชื่อผู้แต่งจิราภรณ์ จุธากรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการภูมิอากาศ กองภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา, 2545.
เลขเรียกQC981.8.C5 จ535ก 2545,551.52 จ535ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปสำหรับผู้บริหาร : การศึกษาประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามสาขาต่างๆ / สำนักงา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2543?]
เลขเรียกQC981.8.C5 บ131ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิอากาศวิทยา / วิชัย เทียนน้อย
ชื่อผู้แต่งวิชัย เทียนน้อย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [25--]
เลขเรียก551.6 ว321ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา