Found: 488  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศไทย / วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ.
ชื่อผู้แต่งวิโรจน์ เอี่ยมเจริญ.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ภาควิชาภูมิศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร, 2532.
เลขเรียก915.9302 ว712ภ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์กายภาพ / วิชัย เทียนน้อย.
ชื่อผู้แต่งวิชัย เทียนน้อย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537.
เลขเรียก550 ว32ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนสังคมศึกษา ส 305 โลกของเรา 4 / วิทยา สุจริตธนารักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].
ชื่อผู้แต่งวิทยา สุจริตธนารักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, 2537.
เลขเรียก910.1 ว582ห 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือภูมิศาสตร์กายภาพและปฏิบัติการ / นำพวัลย์ กิจรักษ์กุล, พัชรี เมฆารสธรรมกุล.
ชื่อผู้แต่งนำพวัลย์ กิจรักษ์กุล.
พิมพลักษณ์นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2537.
เลขเรียกGB54.5 .น64,910.02 น526ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์กายภาพ (ส 011) / วิไลเฉิด ทวีสิน.
ชื่อผู้แต่งวิไลเฉิด ทวีสิน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2521.
เลขเรียกGB55 ว6 2521
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์การท่องเที่ยวไทย / รัชฎาภรณ์ ทองแป้น [text]
ชื่อผู้แต่งรัชฎาภรณ์ ทองแป้น
พิมพลักษณ์ลำปาง : ลูกช้างนานามีเดีย, 2558.
เลขเรียก915.93 ร326ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ = Physical geography / ยุพดี เสตพรรณ.
ชื่อผู้แต่งยุพดี เสตพรรณ.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2542.
เลขเรียก910.02 ย384อ 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปฏิบัติการภูมิศาสตร์กายภาพ 1 / กวี วรกวิน
ชื่อผู้แต่งกวี วรกวิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, [2520?].
เลขเรียก551 ก 331 ป 2520
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง...ภูมิศาสตร์กายภาพ (ภูมิศาสตร์ 3 และ 5) รายละเอียดแนะแนวการสอนภูมิศาสตร์ป.กศ. ชั้นสูง พ.ศ. 2510 ภาค...
ชื่อผู้แต่งกรมการฝึกหัดครู. หน่วยศึกษานิเทศก์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์, กรมฝึกหัดครู, 2511
เลขเรียก910.02 ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประกอบการสอนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ / ราตรี เรืองประยูร.
ชื่อผู้แต่งราตรี เรืองประยูร.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม พิษณุโลก, [2530].
เลขเรียก551 ร24ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือภูมิศาสตร์กายภาพ
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2529.
เลขเรียก910.02 ค14ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศพัฒนา (Geography of the developed countries)
ชื่อผู้แต่งชัชนี วายลี่.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530
เลขเรียก910.02 ช112ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์กายภาค: ธรณีภาค อุทกภาค และชีวภาค / สรรค์ใจ กลิ่นดาว
ชื่อผู้แต่งสรรค์ใจ กลิ่นดาว
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
เลขเรียก910.02 ส331ภ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา