Found: 226  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของ 4 ชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอรูปแบบใหม่ของชุมช...
ชื่อผู้แต่งร้อยขวัญพุทธ มุ่งมาจน.
พิมพลักษณ์2555.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น / เรียบเรียงโดยชนัญ วงษ์วิภาค, สุชาดา วราหพันธ์
ชื่อผู้แต่งชนัญ วงษ์วิภาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอมพันธ์, 2548.
เลขเรียกDS568 .ช36 2548,390.9593 ช145ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น = Local information resources management / สา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาชาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554.
เลขเรียกZA3159.T5 ม747อ,025.5 ม246อ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น เขตภาคเหนือตอนล่าง โดยมุมมองของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น [videorecord...
ชื่อผู้แต่งฉลอง สุนทราวาณิชย์
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง"ภูมิรู้สู้วิกฤต" : เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3 / [นุชจรี ใจเก่ง, บรรณาธิการ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรฯ, 2555.
เลขเรียกAM79.ท9 ภ74 2555,390.09593 ภ675
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย = Local administration with Thai wisdom : POL 4384 / พีระพงศ์ ภั...
ชื่อผู้แต่งพีระพงศ์ ภักคีรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย = Local administration with Thai wisdom : POL 4384 / พีระพงศ์ ภั...
ชื่อผู้แต่งพีระพงศ์ ภักคีรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานท้องถิ่นกับภูมิปัญญาไทย = Local administration with Thai wisdom : POL 4384 / พีระพงศ์ ภั...
ชื่อผู้แต่งพีระพงศ์ ภักคีรี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2561.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสนอแนวทางการออกแบบนิทรรศการเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหนองขาวสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหนองขาว อำเ...
ชื่อผู้แต่งปิยพงษ์ วิจารณ์ 2510-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : บัณฑิิตวิทยาลัย มหาิวิทยาลัยมหิดล, 2548.
เลขเรียกAM79.ท9 ป64 2548
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครือข่ายบริการองค์ความรู้และสารสนเทศดิจิทัลสู่ชุมชน : รายงานการวิจัย / สมพร พุทธาพิทักษ์ผล ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อของบทความเสนอในการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 3, 24-26 มีนาคม 2547 / จัดโดย ศูนย์มา...
ชื่อผู้แต่งการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา (ครั้งที่ 3 : 2547 : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2547.
เลขเรียกGN302 ก475บ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศักยภาพและสมรรถภาพของภูมิปัญญาไทย เพื่อสืบสานการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน : รายงานการวิจัย = T...
ชื่อผู้แต่งทรงจิต พูลลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏพระนคร, ม.ป.ท.
เลขเรียก307.1 ท131ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาไทย / ปราณี ตันตยานุบุตร
ชื่อผู้แต่งปราณี ตันตยานุบุตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550
เลขเรียกLB1517.T7 ป-ภ 2550,309.263 ป46ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นสำหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้...
ชื่อผู้แต่งบุญช่วย สุทธิรักษ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553.
เลขเรียก373 บ424ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา