Found: 3,450  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทย / โดย อนุทินสาร สมาคมการแพทย์แผนไทยสุโขทัยราชธานี.
พิมพลักษณ์สุโขทัย : วิทยา, 2554.
เลขเรียก392 ภ7 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทย / โดย อนุทินสาร สมาคมการแพทย์แผนไทยสุโขทัยราชธานี.
พิมพลักษณ์สุโขทัย : วิทยา, 2554.
เลขเรียกQV766 ภ7 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องร้อยเล่าตำนานโอทอป = A hundred legeds of otop / กรมพัฒนาชุมชน.
ชื่อผู้แต่งกรมพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2548.
เลขเรียก338.634 พ1135ร 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลำนางคันคาก, เสียวสวาท, นางโพสบ, ธาตุสะกุ้ง, แก้กำเลิดเด็ก, สูตรขวัญเฮือน, พงษาวดาร. / พระครูสุเทพสา...
ชื่อผู้แต่งพระครูสุเทพสารคุณ.
พิมพลักษณ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : ขอนแก่น , 2540.
เลขเรียก294.308 ส44ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 การพัฒนาบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นและศูนย์การเรียนรู้อย่าง...
ชื่อผู้แต่งกริช ภัทรภาคิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2560
เลขเรียกRes 372.075 ก244ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ความรู้และภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้าน / กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2559.
เลขเรียก631 ส691อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ความรู้และภูมิปัญญาของศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551
เลขเรียก390.09593 อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตจังวัดมหาสารคามและกาฬสินธุ...
ชื่อผู้แต่งธรัช อารีราษฎร์.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก306.42 ธ1711น 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทคัดย่อของบทความเสนอในการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 3 : ทบทวนภูมิปัญญาท้าทายความรู้ 24-26 ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2547.
เลขเรียกGN625 .บ32 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาไทยกับการศึกษา = Thai wisdom and education : EDF 3120 (EF 320) / นิศารัตน์ หวานชะเอม.
ชื่อผู้แต่งนิศารัตน์ หวานชะเอม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557.
เลขเรียก390.09593 น689ภ 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก : รายงานการวิจัย / สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
ชื่อผู้แต่งสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2546
เลขเรียก915.93 ส215ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก : รายงานการวิจัย / สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถ...
ชื่อผู้แต่งสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ.
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2546
เลขเรียก306.09593 ส14ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังความคิดและภูมิปัญญาในภาคเหนือ = Ideological system and knowledge of Northern Region, Thailand : ...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา เงารังษี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, 2547
เลขเรียกภน 390.095936 ก232พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา / หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์
ชื่อผู้แต่งหทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ ผู้แต่ง
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ห36 2561,307.1 ห136ภ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา