Found: 429  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา [text] / สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพาก...
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพากร. สำนักงานเลขานุการกรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2543
เลขเรียกสร 336.24 ก169ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปอัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายและหลักเกณฑ์ใหม่ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.101/2544 (จุลสาร) / ...
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2544.
เลขเรียกHJ ส44ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร / สำนักมาตรฐ...
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพากร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, 2541.
เลขเรียก336.242 ก169น 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ปัญหา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร พร้อมด้วย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง / นริ...
ชื่อผู้แต่งนรินทร์ ท่าหลวง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 25-
เลขเรียก336.242 น473ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนและการคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อชำระภาษีให้กับกรมสรรพากร/ รัชกฤช นิธิธนภัทร์.
ชื่อผู้แต่งรัชกฤช นิธิธนภัทร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บริษัท ซี.พี.ดี.เทรนนิ่งแอนด์คอนซัลแต็นท์(ประเทศไทย) จำกัด, 2556.
เลขเรียกHJ 4771.55 ร321ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.91 ผ่านทางอินเทอร์เน็ตของผู้เสียภาษีอากร กรณีศึกษาใน...
ชื่อผู้แต่งธิดา ไกรกิจพาณิชย์
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียกHJ4771.55 ธ581ก 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้เสียภาษีที่มีต่อการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตเทศบาลนครสงขลา= T...
ชื่อผู้แต่งนิภาพัน อนันต์ไพฑูรย์
พิมพลักษณ์สงขลา: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2542
เลขเรียก336.242 น 678 ก 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเสียภาษีของบุคคลธรรมดาและการขอรับใบผ่านภาษีอากรสำหรับคนต่างด้าว / บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองบรรณาธิการ เอกสารภาษีอากร บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร, 25-
เลขเรียก336.242 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนสำหรับผู้มีหน้าที่ยื่นรายการเกี่ยวกับ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฏากร / ของกรมส...
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศูนย์การทหารราบ, 2515.
เลขเรียกHJ2315 .ส45 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา [electronic resource] / ศรีรัตน์ โกมลมาลย์.
ชื่อผู้แต่งศรีรัตน์ โกมลมาลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น, 2548.
เลขเรียก336.242
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา [จุลสาร] / กองนโยบายและแผน. กรมสรรพากร.
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพากร. กองนโยบายและแผน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ, 2538.
เลขเรียกHJ ส4ภ 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรมสรรพากร [Text].
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพากร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อรุณการพิมพ์ 2539.
เลขเรียก336.242 ก234ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สมพงษ์ พุทธเจริญ.
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ พุทธเจริญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: แมค, 2547.
เลขเรียก336.242 ส263ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / กรมสรรพากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสรรพากร, 2539
เลขเรียก336.242 ภ491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / กรมสรรพากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2533.
เลขเรียกHJ4771.55 ภ491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา