Found: 398  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
ชื่อผู้แต่งชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2536
เลขเรียก343.052 ช116ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล : ฉบับประยุกต์ / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
ชื่อผู้แต่งชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :วิญญูชน, 2535.
เลขเรียกHJ4771.55 .ช1161,336.243 ช445ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบข้อแตกต่างในการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากรกับหลักการบัญชี ที่รับรอ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา รังสิปราการ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.].
เลขเรียกHJ4771.55 ร623
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดกลยุทธ์รายจ่ายต้องห้าม และภาษีซื้อต้องห้าม = Expenses & input deductible not deductible / โดย...
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2553.
เลขเรียก336.249 ส248ส 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล 2005/ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส ; 2548.
เลขเรียกHJ 4629 ส248ก 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในเขตอำเภอเมือง ลำปางต่อการยื่นแบบเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ต =...
ชื่อผู้แต่งสุทธิพร อยู่สบาย
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว/ภน 336.243 ส444ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลของมูลนิธิหรือสมาคม / ฝ่ายวิเคราะห์ ระเบียบ และเอกสารภาษี กองนโยบายและแผน กรมสร...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิเคราะห์ระเบียบและเอกสารภาษี กองนโยบายและแผน กรมสรรพากร, 2533.
เลขเรียก336.243 ภ489
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง25 ประเด็นความผิดและข้อพึงระวัง ภ.ง.ด.50/ อมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.
ชื่อผู้แต่งอมรศักดิ์ พงศ์พศุตม์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Tax Research Center, 2546.
เลขเรียกHJ 4629 อ289ย 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล บริษัท ไร่ด่านช้าง จำกัด บริษัทในเครือบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด...
ชื่อผู้แต่งอารีรัตน์ โพธิ์หอม.
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2555.
เลขเรียก336.242 อ644ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเด็นตอบข้อหารือภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะกรณีมาตรา 65 ตรีแห่งประมวลรัษฎากร/ สรรพากรสาส์น
ชื่อผู้แต่งสรรพากรสาส์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2545.
เลขเรียก336.242 ส17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล / กองนโยบายและแผน กรมสรรพากร.
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพากร. กองนโยบายและแผน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิเคราะห์ระเบียบและเอกสารภาษี กองนโยบายและแผน กรมสรรพากร, 2536.
เลขเรียก336.243 ส338ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล / สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชื่อผู้แต่งสำนักพิมพ์ธรรมนิติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 25-
เลขเรียก336.243 ส636ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล / สำนักพิมพ์ธรรมนิติ ; รวบรวม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 25-
เลขเรียก336.243 ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล / เวก ศิริพิมลวาทิน
ชื่อผู้แต่งเวก ศิริพิมลวาทิน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, ม.ป.ป.
เลขเรียก336.2 ว891ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล = ปัญหาการรับรู้รายได้-รายจ่าย การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมการคำนวณกำไรสุทธิเพื...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 253?
เลขเรียก336.243 ภ491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา