Found: 1,264  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิควางแผนภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง / ปรัชญา ไทยกล้า.
ชื่อผู้แต่งปรัชญา ไทยกล้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544.
เลขเรียกHJ4771.55 .ป46 2544,336.246 ป17ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 / โดย วิชัย จึงรักเกียรติ.
ชื่อผู้แต่งวิชัย จึงรักเกียรติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2541.
เลขเรียกHJ4629 ว539,343.052424 ว539ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
ชื่อผู้แต่งชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2536
เลขเรียก343.052 ช116ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล : ฉบับประยุกต์ / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
ชื่อผู้แต่งชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ :วิญญูชน, 2535.
เลขเรียกHJ4771.55 .ช1161,336.243 ช445ภ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักสูตร ปวช. 2530 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2533) กระทรวงศึกษาธิการ /...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ มนัสชื่นนิรันดร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์-วิชาการ, 2536.
เลขเรียก336.24 จ628ภ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบข้อแตกต่างในการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากรกับหลักการบัญชี ที่รับรอ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งนภา รังสิปราการ.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.].
เลขเรียกHJ4771.55 ร623
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดกลยุทธ์รายจ่ายต้องห้าม และภาษีซื้อต้องห้าม = Expenses & input deductible not deductible / โดย...
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2553.
เลขเรียก336.249 ส248ส 2553
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สมคิด บางโม.
ชื่อผู้แต่งสมคิด บางโม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ วิทยพัฒน์ 2539.
เลขเรียกHJ 4635 ส234ภ 2539,336.242 ส17ภ 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายและตอบปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และปัญหาภาษีที่น่าสนใจ ตามพระราชกำหนด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], [25--]
เลขเรียก336.24 ค359
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.51 ภ.ง.ด.52 และ ภ.ง.ด.55 [t...
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพากร. สำนักงานเลขานุการกรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2544
เลขเรียกสร 336.242 ก169ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา [text] / สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพาก...
ชื่อผู้แต่งกรมสรรพากร. สำนักงานเลขานุการกรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2543
เลขเรียกสร 336.24 ก169ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษี(ก็)สนุก / ชุมพร เสนไสย, อัมพร ฤกษ์อำนวยชัย, กัมปนาท บุญรอด
ชื่อผู้แต่งชุมพร เสนไสย
เลขเรียก336.2 ช626ภ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปอัตราภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายและหลักเกณฑ์ใหม่ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.101/2544 (จุลสาร) / ...
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2544.
เลขเรียกHJ ส44ก 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการวางแผนและการแก้ปัญหา : ภาษีเงินได้นิติบุคคล \& ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย / โดย สมเดช โรจน์...
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2547.
เลขเรียก336.242 ท697 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา