Found: 117  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างเหนือชั้น / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2555.
เลขเรียก343.052424 ส248ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทางลัดทางรู้ -- สู่ -- ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย / ชุมพร เสนไสย.
ชื่อผู้แต่งชุมพร เสนไสย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สรรพากรสาส์น, 2550.
เลขเรียกHJ 4771.55 ช46 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรและคำพิพากษาศาลฎีกา ตัวอย่างการคำนวณภาษีหัก ณ ท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2555.
เลขเรียก336.242 ภ491
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พร้อมแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรและคำพิพากษาศาลฎีกา ตัวอย่างการคำนาณภาษีหัก ณ ท...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2555.
เลขเรียกHJ4771.55 ภ2276 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาร 1,000 ปัญหา A to Z กับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย / โดย นิวัฒน์ อริยะ.
ชื่อผู้แต่งนิวัฒน์ อริยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, [2551?].
เลขเรียก336.2422 น673ส 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือภาษีหัก ณ ที่จ่าย แบบบ้าน บ้าน / กรมสรรพากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2555.
เลขเรียกHJ4771.55 ค695 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร / รวบรวมโดย สรรพากรสาส์น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิคตอรี่เพาเวอร์พอยท์, 2531.
เลขเรียกHJ2950.55 ภ488
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย / กรมสรรพากร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2532.
เลขเรียกHJ4771.55 ภ491ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาภาษีหัก ณ ที่จ่าย : ค่าจ้างเงินเดือน ค่าจ้างทำของ, ค่าเช่า ค่าโฆษณา, ค่าสิทธิ, หนังสือรับรองแล...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท, [2534?]
เลขเรียกHJ2950.55 ป525ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย : พร้อมแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรและคำพิพากษาศาลฎีกา ตัวอย่างการคำนวณภาษีหัก ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2555 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์)
เลขเรียก336.2422 ภ491 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาร 1,000 ปัญหา A to Z กับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย / นิวัฒน์ อริยะ.
ชื่อผู้แต่งนิวัฒน์ อริยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, [2550?].
เลขเรียกHJ 4771.55 น37 2550
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาการคิดเงินเพิ่มกรณีประมาณการกำไรสุทธิขาดไปเกินร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น : ศ...
ชื่อผู้แต่งภัทรพร เตชะเกษมบัณฑิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย : พร้อมแนวปฏิบัติของกรมสรรพากรเพิ่มเติมตัวอย่างการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย กา...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์, 2562.
เลขเรียกHJ 4771.55 ภ28ภห 2562
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย = Tax planning strategies withholding tax / สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2551.
เลขเรียก336.24 ก513 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างเหนือชั้น = Tax Planning Strategies Withholding Tax / โดย สมเดช โรจน์...
ชื่อผู้แต่งสมเดช โรจน์คุรีเสถียร ผู้เขียน
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา