Found: 25,851  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชาศัพท์ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา ประพนธ์ เรืองณรงค์.
ชื่อผู้แต่งประพนธ์ เรืองณรงค์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2562
เลขเรียกPL4189 ป299 2563,495.913 ป171ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการสัญจร ฉลอง 700 ปี ลายสือไทย พุทธศักราช 2526.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียก495.91 จ49น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทรรศการสัญจร ฉลอง 700 ปี ลายสือไทย พุทธศักราช 2526.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
เลขเรียกPL4168 .น63 2526
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปาฐกถาหลักภาษาไทย / พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ).
ชื่อผู้แต่งอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ), พระยา, 2422-2484.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม่โพสพ, 2548.
เลขเรียกPL4163 อ73 2548,495.91 อ45ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมคำไทยเขียนไม่ผิด / อานนท์ อาทิตย์อุทัย
ชื่อผู้แต่งอานนท์ อาทิตย์อุทัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2557.
เลขเรียก495.913 อ63พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิพื้นภาษาไทย : ข้อเขียนว่าด้วยความหมายและที่มาของคำในภาษาไทย (3) / ล้อม เพ็งแก้ว. [text]
ชื่อผู้แต่งล้อม เพ็งแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2547.
เลขเรียกPL 4165 ล156ภ 2547,495.918 ล19ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม มาเลย์ - ไทย = Malay - Thai Dictionary / วิเชียร ตันตระเสนีย์
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ตันตระเสนีย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
เลขเรียกPL5125 ว559 2553,อ 499.283 ว72พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุมทางภาษาไทย / ชุมนุมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย.
ชื่อผู้แต่งชุมนุมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพการพิมพ์, 2517.
เลขเรียกPL4158 ช6 2517,495.91 ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะและโครงสร้างภาษาไทย / ดิเรกชัย มหัทธนะสิน.
ชื่อผู้แต่งดิเรกชัย มหัทธนะสิน.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สุริวงศ์ บุ๊คเซนเตอร์, 2516.
เลขเรียกPL4158 .ด67,495.912 ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทย 3 : เอกสารการสอนชุดวิชา 22311 เล่ม 3 หน่วยที่ 7-15 = Thai 3 / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531.
เลขเรียก495.918 ส241ภ3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทย น่าศึกษาหาคำตอบ : หนังสืออุเทศภาษาไทย / [ผู้เรียบเรียง, นววรรณ พันธุเมธา].
ชื่อผู้แต่งนววรรณ พันธุเมธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2551.
เลขเรียก495.915 น352ภ 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมิติใหม่ของการวิเคราะห์คำแสดงการณ์ลักษณะ "แล้ว" "กำลัง" "อยู่" ในภาษาไทย = "Laew" "Kamlang" and "Juu...
ชื่อผู้แต่งปรางค์ เที่ยงบูรณธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2549.
เลขเรียก495.91 ป442ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา