Found: 62  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือวัฒนธรรมประเพณีไทยซงดำ / โดยสุรีย์ ทองคงหาญ.
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ ทองคงหาญ.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : ชมรมไทยซงดำแห่งประเทศไทย, 2542].
เลขเรียกPL4195.ซ9 ส74
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยระบบไวยากรณ์ภาษาไทยโซ่ง / คณะผู้วิจัย สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์, อัญชลี สิงห์น้อย, ศิริพร...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา จิรนันทนาภรณ์.
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก : สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547].
เลขเรียกPL4191 ส73
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรและการเปลี่ยนแปลงเสียงในภาษาไทยโซ่ง / สมทรง บุรุษพัฒน์.
ชื่อผู้แต่งสมทรง บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกPL4195.S53 ส4ก 2556,495.917 ส251ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจน-สารานุกรมไทย-โซ่ง / อัญชลี สิงห์น้อย, สุพัตรา จิรนันทนาภรณ์, ศิริพร มณีชูเกตุ
ชื่อผู้แต่งอัญชลี สิงห์น้อย
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546.
เลขเรียกPL4251.T5 อ525พ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือหัดอ่านภาษาไทยดำ เล่ม 1 : สายเมืองแถงแคว้นสิบสองจุไท / โดย ชวลิต อารยุติธรรม แปลและเรียบเร...
ชื่อผู้แต่งชวลิต อารยุติธรรม
พิมพลักษณ์นครปฐม : สมาคมไทดำ (ประเทศไทย), 2548.
เลขเรียกPL4251.S65 ช283ห 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอักขรวิธีอักษรโซ่ง / สุรีย์ ทองคงหาญ
ชื่อผู้แต่งสุรีย์ ทองคงหาญ
พิมพลักษณ์[นครปฐม : ชมรมไทยซงดำแห่งประเทศไทย], 2542.
เลขเรียกPL4251.S65 ส867อ 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถ้อยสำเนียงไทดำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / โสภิตา ถาวร, สมทรง บุรุษพัฒน์ ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์, บรรณา...
ชื่อผู้แต่งโสภิตา ถาวร ผู้วิจัย
เลขเรียกPL4251.B57 ส94 2561,495.917 ส987ถ 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบไวยากรณ์ในภาษาไทยโซ่ง : รายงานการวิจัย = Grammatical system in Thai Song / สุพัตรา จิรนันทนาภร...
ชื่อผู้แต่งสุพัตรา จิรนันทนาภรณ์.
พิมพลักษณ์[พิษณุโลก] : สาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546.
เลขเรียก495.915 ส831ร 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองไทดำผ่านคำเรียกญาติ / อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์, สมทรง บุรุษพัฒน์ ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งอรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์
พิมพลักษณ์นครปฐม : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2561
เลขเรียกDS523.4.T35 อ44 2561,495.917 อ366ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมไทยโซ่ง : ภาพสะท้อนผ่านเพลงขับสายแปง = Cultural of Tai Song dam : reflection in khubsaipeng...
ชื่อผู้แต่งพิเชฐ สีตะพงศ์
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพิมพ์พิมพการ, 2556
เลขเรียกPL4158.8 .ส16 2556,782.49591 พ653ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสำรวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มภาษา และวรรณกรรมของกลุ่มน้ำท่าจีน / โดย สิริวัฒน์ คำ...
ชื่อผู้แต่งสิริวัฒน์ คำวันสา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528.
เลขเรียกPL4191 .ส67
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรการใช้ศัพท์ในภาษาไทดำของคนสามระดับอายุ / สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ ; ไอยเรศ บุญฤทธิ์, บรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกPL4117 ส75,495.919 ส876ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำและความหมายในภาษาลาวโซ่ง = Words and meaning in Lao Song : selected topic / พนิดา เย็นสมุทร.
ชื่อผู้แต่งพนิดา เย็นสมุทร.
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำและความหมายในภาษาลาวโซ่ง = Words and meanings in Lao Song : selected topic / พนิดา เย็นสมุทร.
ชื่อผู้แต่งพนิดา เย็นสมุทร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2524.
เลขเรียกPL4191 .พ36 2524
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา