Found: 455  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมร = Khmer / ฉลวย มงคล.
ชื่อผู้แต่งฉลวย มงคล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, [2545?]
เลขเรียก495.932 ฉ146ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมรมาตรฐานถิ่นไทย / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ.
ชื่อผู้แต่งบุณย์เสนอ ตรีวิเศษ.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2561.
เลขเรียก495.932 บ474ภ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะภาษาเขมรและภาษาเขมรในภาษาไทย / สงบ บุญคล้อย
ชื่อผู้แต่งสงบ บุญคล้อย.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ : คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2540
เลขเรียก495.932 ส137ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมร = Khmer / ฉลวย มงคล.
ชื่อผู้แต่งฉลวย มงคล.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546.
เลขเรียก495.932 ฉ146ภ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาเขมร / ฉ่ำ ทองคำวรรณ
ชื่อผู้แต่งฉ่ำ ทองคำวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2514.
เลขเรียกPL4322 ฉ6 2514
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะและการกระจายของภาษาเขมรถิ่นไทย : อดีต ปัจจุบัน อนาคตของพยัญชนะสะกด = The characteristics and ...
ชื่อผู้แต่งสุวิไล เปรมศรีรัตน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539.
เลขเรียกPL4321 ส882
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาเขมรเบื้องต้น = Cambodia for Beginner / สงบ บุญคล้อย.
ชื่อผู้แต่งสงบ บุญคล้อย.
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์: สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์, 2525.
เลขเรียกPL4321.ข47 ส23,495.932 ส12ภ 2525
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านภาษาเขมร / กาญจนา นาคสกุล
ชื่อผู้แต่งกาญจนา นาคสกุล
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.
เลขเรียกPL4325 ก426 2539,495.932 ก23อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมไทย-เขมร/ โดย ปริง เพชรล้วน (Pring Petchluan).
ชื่อผู้แต่งปริง เพชรล้วน.
พิมพลักษณ์นครราชสีมา : สยามมัลติซอฟท์, 2560.
เลขเรียกPL4187.K46 ป456 2560,495.932395911 ป456พ 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องกริยาเคลื่อนไหวในภาษาเขมร : การวิเคราะห์ทางไวยากรณ์ = Motion verbs in Khmer : gr...
ชื่อผู้แต่งสมเกียรติ วัฒนาพงษากุล.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559]
เลขเรียกPL4324 ส42 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุดฝึกเขียน ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 1-15 = Khmer for Communication. / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.
เลขเรียกมสธ 495.932 ม246ส 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักภาษาเขมรและการพูดภาษาเขมร / รวบรวมโดย ศิริรัตน์ วงศ์เจริญรัตน์.
ชื่อผู้แต่งศิริรัตน์ วงศ์เจริญรัตน์. ผู้รวบรวม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานการศึกษา สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, 2545.
เลขเรียก495.932 ห323
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาระบบเสียงภาษาเขมรบ้านสำโรงบน ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี = The phonological stu...
ชื่อผู้แต่งชัยวัฒน์ เสาทอง .
พิมพลักษณ์2545.
เลขเรียกวจ 495.932 ช64ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา