Found: 1,146  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน = English for office staff : หน่วยที่ 1-7 /...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เลขเรียก428 ส241อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ / กรมอาชีวศึกษา
ชื่อผู้แต่งอาชีวศึกษา, กรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2529.
เลขเรียก428 อ22ก 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนอังกฤษธุรกิจ : เอกสารประกอบการสอนวิชา บธ 404 = Business english writing BA 404 / เรียบเรีย...
ชื่อผู้แต่งปวีณา ฉัตรสูงเนิน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2548.
เลขเรียก651.75 ป496ก2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา บธ 404 การเขียนอังกฤษธุรกิจ / ปวีณา ฉัตรสูงเนิน และธาตรี รอดชำนาญ.
ชื่อผู้แต่งปวีณา ฉัตรสูงเนิน
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2546.
เลขเรียก651.75 ป496อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (โคตรจะ) ง่าย / อาจารย์เอก
ชื่อผู้แต่งอาจารย์เอก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Double days, 2562
เลขเรียก428.34 อ599ภ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษธุรกิจ / ประไพศรี สงวนวงศ์
ชื่อผู้แต่งประไพศรี สงวนวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จิตรวัฒน์, 2546?
เลขเรียก428 ป335ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 : เอกสารคำสอน รายวิชา / สมบูรณ์ สาทลาลัย. [text]
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ สาทลาลัย
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2549.
เลขเรียก651.75 ส16ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษธุรกิจ = Business English / กิตติเวทย์ บุญโญปกรณ์
ชื่อผู้แต่งกิตติเวทย์ บุญโญปกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทนา, 2558
เลขเรียก428 ก674ภ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน = English for office staff / เพ็ญศรี ทวิสุวรรณ ... [และคนอื่นฯ...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2535.
เลขเรียกPE1115 ภษ487 ล.1-2 2535,428 ส41ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอังกฤษเทคนิค4 = Technical English/ มัทนา บำรุงผล.
ชื่อผู้แต่งมัทนา บำรุงผล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ, 2536.
เลขเรียกPE 1128 ม346อ 2536,428 ม114อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายธุรกิจอังกฤษเนื้อหาสมบูรณ์แบบ / จอห์น สตีเวน ; วิทยา จิตรภาส, แปล.
ชื่อผู้แต่งสตีเวน, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, (2538?).
เลขเรียก651.75 ส143จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษธุรกิจ1 / วารุณี อมรสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งวารุณี อมรสิทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แม็ค, 2537.
เลขเรียกPE 1115 ว486ภ 2537,428 ว274ภ 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBusiness English 1 / ประยงค์ กลั่นฤทธิ์
ชื่อผู้แต่งประยงค์ กลั่นฤทธิ์
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สำนักส่งเสริมวิชาการ สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2542
เลขเรียก428 ป464บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ / เรวดี สกุลสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งเรวดี สกุลสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2549
เลขเรียกHF5726 ร75 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ หน่วยที่ 1-15 = English for business / สาขาวิชาศิลปศา...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544.
เลขเรียกPE1115 .ส735 2544,428.2 ม19ภ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา