Found: 353  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้าน : ภาษา / เพ็ญศรี ดุ๊ก ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
เลขเรียก495.917 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่นบ้านเรา ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร / ยรรยง ไม้แดง [text]
ชื่อผู้แต่งยรรยง ไม้แดง
พิมพลักษณ์กำแพงเพชร : ม.ป.พ., 2550.
เลขเรียก495.917 ย143ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เน้นความสามารถด้านการคิดอย่...
ชื่อผู้แต่งสุดาวรรณ ซื่อตรง
พิมพลักษณ์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553
เลขเรียก398.2 ส768ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้าน : ภาษา / บรรณาธิการ เพ็ญศรี ดุ๊ก ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529.
เลขเรียก495.917 ว 339 2529
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้าน : ภาษา / บรรณาธิการ, เพ็ญศรี ดุ๊ก ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกPL4251 ว394 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิทานพื้นบ้านสำหรับเด็กและเยาวชน วิเชียร เกษประทุม [Text]
ชื่อผู้แต่งวิเชียร เกษประทุม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ พัฒนาศึกษา 2542
เลขเรียก398.2 ว559น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวเขาเผ่ากะหร่างในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / อรทัย เนียมสุวรรณ = Ethnobotany of...
ชื่อผู้แต่งอรทัย เนียมสุวรรณ
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่นและวรรณกรรมท้องถิ่นไทย หน่วยที่ 9-15 : เอกสารการสอนชุดวิชา 12411 = Thai dialect and local li...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่นไทย / กตัญญู ชูชื่น.
ชื่อผู้แต่งกตัญญู ชูชื่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2550.
เลขเรียก398.2 ก14ว 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณกรรมมุขปาฐะลานนาไทย (คำอู้บ่าว-อู้สาว ปริศนาคำทายสุภาษิต) / อุดม รุ่งเรืองศรี, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523.
เลขเรียก398.23 ว242
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการลุ่มน้ำท่าจีน : ภาษาและวรรณกรรม จ.สุพรรณบุรี / สิริวัฒน์ คำวันสา.
ชื่อผู้แต่งสิริวัฒน์ คำวันสา.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529.
เลขเรียกPL4196.ส73 ส6
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโคลงพรหมทัต วรรณกรรมชั้นเยี่ยมของลานนาไทย / ถอดความและเรียบเรียงโดย ประเสริฐ ณ นคร (และ) มณี พยอมยง...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. ม.ป.พ.] 2520.
เลขเรียก895.911 ป1711ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการลุ่มน้ำท่าจีน : ภาษาและวรรณกรรม ภาษาและวรรณกรรม จ. สุพรรณบุรี / สิริวัฒน์ คำวันสา.
ชื่อผู้แต่งสิริวัฒน์ คำวันสา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529.
เลขเรียกPL4208.9.ส73 ส66
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้าน : ศิลปกรรม / บรรณาธิการ เพ็ญศรี ดุ๊ก ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกN7321 .ว615 2536,745 พ253ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมพื้นบ้าน : ภาษา / บรรณาธิการ เพ็ญศรี ดุ๊ก ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกPL4160 .ว65 2536,495.917 พ253ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา