Found: 1,105  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส / วัลยา รุกขพันธ์
ชื่อผู้แต่งวัลยา รุกขพันธ์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : [ม.ป.พ.], [2546]
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลินิกภาษาฝรั่งเศส 1 - 20 / จิรประภา บุญพรหม.
ชื่อผู้แต่งจิรประภา บุญพรหม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542.
เลขเรียกPC2111 จ493ค 2542,440.045 จ493ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนภาษาฝรั่งเศส 2 = Writing French 2 / ศศิ อินทโกสุม.
ชื่อผู้แต่งศศิ อินทโกสุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
เลขเรียก445 ศ287ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนภาษาฝรั่งเศส 2 = Writing French 2 : FRE 3204(FR 322) / ศศิ อินทโกสุม.
ชื่อผู้แต่งศศิ อินทโกสุม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557.
เลขเรียก445 ศ287ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุญแจภาษาฝรั่งเศส = Laclef Franceaise / โดย วาน โหป.
ชื่อผู้แต่งวาน โหป.
พิมพลักษณ์พระนคร : กรุงเทพบรรณาคาร, 2478.
เลขเรียกPC2112 ว467 2478
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบเรียนภาษาฝรั่งเศสระดับมูลฐาน / ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง. คณะมนุษยศาสตร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยฯ, 25 ].
เลขเรียกPC2111 ม533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนภาษาฝรั่งเศส 1 = Expression ecrite 1 : หนังสืออ่านประกอบ (S) : FR 321 (S) / อรุณทวดี พัฒนิบู...
ชื่อผู้แต่งอรุณทวดี พัฒนิบูลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2554.
เลขเรียก445 อ412ก 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดฝรั่งเศส 42 สัปดาห์ [พิมพ์ครั้งที่ 1 2556 ]/ ครูอ้อม กรชนก ชัยอนันต์
ชื่อผู้แต่งครูอ้อม กรชนก ชัยอนันต์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โกลด์เพาเวอร์ พริ้นติ้ง , 2556
เลขเรียกPC2112 ก152 2556,448.24 ค174พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น 1 = Elementary french I 219101 / วิไล ศิลปอาชา
ชื่อผู้แต่งวิไล ศิลปอาชา
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2540-2545]
เลขเรียกPC2111 ว725ภ 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเริ่มต้นฝึกพูดฝรั่งเศส [เทปบันทึกเสียง]/ สุวรรณา ประดับวัฒนางกูร, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งสุวรรณ ประดับวัฒนางกูร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท ไลบรารี่, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารานุกรมฉบับสังเขป : ศัพท์และสำนวนคริสตศาสนาในภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศส / จิรประภา บุญพรหม และ เอเลน เ...
ชื่อผู้แต่งจิรประภา บุญพรหม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [254?]
เลขเรียก443.1 จ3711ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนภาษาฝรั่งเศส ฝ014 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) / ก...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2542.
เลขเรียก440 ศ3118ห 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเทคนิคการผันกริยาฝรั่งเศส = Technique de la conjugaison des verbes francais / สว่าง วงศ์พัวพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งสว่าง วงศ์พัวพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2536.
เลขเรียกPC2272 ส419 2536,441.5 ส17ท
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชาฝรั่ง231สัทศาสตร์ฝรั่งเศส / โดย พยอม ธรรมบุตร.
ชื่อผู้แต่งพยอม ธรรมบุตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน, 2522.
เลขเรียกPC2135 พ216 2522
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา