Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาผู้ไทย / วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ ชนิษฐานันท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520.
เลขเรียกPL4196.A5 ว735
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำศัพท์ภาษาผู้ไท บ้านกุดตอแก่น-แดนสามัคคี ต. คุ้มเก่า อ. เขาวง จ. กาฬสินธุ์ / รวบรวมโดย คณะวิจัยโค...
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณค่าภาษาผู้ไท, [2552]
เลขเรียกส 495.917 ค65ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพูดจาภาษาผู้ไทย / คำพล พิมเสน
ชื่อผู้แต่งคำพล พิมเสน
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์, 2546.
เลขเรียกPL4251.P48 ค366พ 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาผู้ไท : เพื่อสุขภาพ ผู้ไท-ไทย-อังกฤษ/ ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ
ชื่อผู้แต่งธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอก อิมเมจ แอดเวอร์ไทซิ่ง, 2556, [2013]
เลขเรียกPL4251.P48 ธ454ภ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณค่าภาษาผู้ไทบ้านกุดตอแก่น-แดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อ...
ชื่อผู้แต่งพิชชยา อุทโท
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกPL4251.P48 พ638
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / โดย ...
ชื่อผู้แต่งสุทธิดา จันทร์ดวง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียกPL4157 ส74 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณค่าภาษาผู้ไทบ้านกุดตอแก่นแดนสามัคคี ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสิน...
ชื่อผู้แต่งพิชชยา อุทโท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, [2552?]
เลขเรียกPL4251.P48 พ62 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาผู้ไทเพื่อสุขภาพ / ธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ, Asger Mollerup.
ชื่อผู้แต่งธัญญลักษณ์ ไชยสุข มอลเลอร์รพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บางกอกอิมเมจแอดเวอร์ไทซิ่ง, 2556.
เลขเรียกPL4195.ผ7 ธ62 2556,495.917 ธ62ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพื้นเมืองแสนหวี ฉบับหอคำเมืองไหญ / เรณู วิชาศิลป์.
ชื่อผู้แต่งเรณู วิชาศิลป์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์ม, 2550.
เลขเรียกDS528.2.S5 ร73,959.1 ร765พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบเสียงภาษาผู้ไท ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ / เพ็ญประภา จุมมาลี.
ชื่อผู้แต่งเพ็ญประภา จุมมาลี.
พิมพลักษณ์2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบวรรณยุกต์ในภาษาของคน "ลาว" คน "ญ้อ" และคน "ผู้ไท" ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพน...
ชื่อผู้แต่งพิณรัตน์ อัครวัฒนากุล
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกPL4191 .พ63 2541
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาผู้ไทย / วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์.
ชื่อผู้แต่งวิไลวรรณ ขนิษฐานันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2520]
เลขเรียกPL4195.ผ7 ว67,495.917 ว379ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาผู้ไทกับภาษาลาวโซ่ง = A comparative phonological study of Phu Tai an...
ชื่อผู้แต่งอรพันธ์ อุนากรสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536.
เลขเรียกPL4191 .อ43 2536
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกลุ่มภาษาตระกูลไทในลุ่มน้ำพราว เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / วิทย...
ชื่อผู้แต่งศศิธร อ่อนเหลา
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 495.91 ศ57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบเสียงภาษาผู้ไทกับภาษาลาวโซ่ง / โดย อรพันธ์ อุนากรสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งอรพันธ์ อุนากรสวัสดิ์
พิมพลักษณ์2536.
เลขเรียกวจ 495.9173 อ44ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา