Found: 1,841  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่น / ภิญโญ จิตต์ธรรม
ชื่อผู้แต่งภิญโญ จิตต์ธรรม
พิมพลักษณ์สงขลา : โรงพิมพ์เมืองสงขลา, 2517
เลขเรียกPL4191 ภ524ภ 2517,495.917ภ ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยถิ่น / วิไลศักดิ์ กิ่งคำ.
ชื่อผู้แต่งวิไลศักดิ์ กิ่งคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556.
เลขเรียกPL4191 ว735 2556,495.917 ว735ภ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุ้ยภาษาหาสาร : จากบทวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 5 ต.ค. 2542 - 5 ม.ค. 2544 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและส...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : โครงการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2547.
เลขเรียกPL4195.S72 ค7 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุ้ยภาษาหาสาร : จากบทวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 11 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและสงขลา. เล่ม 3 / บรรณาธิการ ส...
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : โครงการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2551.
เลขเรียกPL4195.S72 ค7 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือภาษาถิ่น 3 ภาค / รัชดา เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งรัชดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลินบุ๊คเน็ต, 2545.
เลขเรียกPL4191 .ร62 2545,495.917 ร112ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร / สุนทร วรหาร
ชื่อผู้แต่งสุนทร วรหาร
พิมพลักษณ์2540.
เลขเรียกPL4195.A5 ส789ภ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพทานุกรมภาษาไทยถิ่นตากใบ / นิชนันท์ ฮ่องซุ่น
ชื่อผู้แต่งนิชนันท์ ฮ่องซุ่น
พิมพลักษณ์2554.
เลขเรียกPL4195.A5 น557ศ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบสอบถามสำหรับสำรวจเสียงและระบบเสียงในภาษาไทยถิ่นเหนือ / วรนุช พันธุพงศ์.
ชื่อผู้แต่งวรนุช พันธุพงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2521.
เลขเรียกPL4191 ว4,495.917 ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมภาษาล้านนา-ไทย ปริวรรต (อักษร ก ถึง ฮ) ฉบับรวมเล่ม
พิมพลักษณ์เชียงราย : สยามการพิมพ์, 2561
เลขเรียกอ495.91703 พ174 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่นของไทย / พจนี ศิริอักษรสาสน์.
ชื่อผู้แต่งพจนี ศิริอักษรสาสน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545.
เลขเรียกPL4195.A5 พ176ภ 2545,495.917 พ12ภ2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัย ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทย 4 ถิ่น : การศึกษาเชิงจำกัด / โดย ชลิดา โรจนวัฒนวุฒิ
ชื่อผู้แต่งชลิดา โรจนวัฒนวุฒิ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : จุฬาฯ, 2533.
เลขเรียก495.917 ช251ร
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหน่วยเสียงภาษาอุบลฯ เชียงใหม่ และสงขลาเทียบกับภาษากรุงเทพฯ / ซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ
ชื่อผู้แต่งซ่อนกลิ่น พิเศษสกลกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2520.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่นของไทย = Thai dialects : FL 323 / พจนี ศิริอักษรสาสน์.
ชื่อผู้แต่งพจนี ศิริอักษรสาสน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
เลขเรียก495.917 พ12ภ 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยถิ่น 361412 / วิไลศักดิ์ กิ่งคำ.
ชื่อผู้แต่งวิไลศักดิ์ กิ่งคำ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540.
เลขเรียกPL4191 .ว64
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสนทนาสาธารณสุขมูลฐาน ไทย-มลายูถิ่น = Thai-Melayu medical conversations / อมร ทวีศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งอมร ทวีศักดิ์.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.
เลขเรียกPL4195.S6M2 อ44 2532
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา