Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษิตตระกูลไท = Tai family proverbs / Anatole-Roger peltier.
ชื่อผู้แต่งเป็ลติเยร์, อนาโตล โรเจอร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2554.
เลขเรียก495.91 ป742ภ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพงานวิจัยสาขาภาษาศาสตร์ในประเทศไทย : ภาษาตระกูลไท / สมทรง บุรุษพัฒน์, สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, โสภน...
ชื่อผู้แต่งสมทรง บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์[นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล], 2540.
เลขเรียก495.91 ส251ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตำราภาษาไทใต้คง / ทวี สว่างปัญญากูร, แสง เจริญพร.
ชื่อผู้แต่งทวี สว่างปัญญางกูร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียกPL4195.ห7 ท56,495.919 ท187ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทความภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ / บรรณาธิการ นันทนา รณเกียรติ, อมร แสงมณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
เลขเรียกส.ร. 495.91 ร176
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเปรียบเทียบคำลักษณนามในภาษาตระกูลไท-กะได / สมทรง บุรุษพัฒน์, โจว กั๋วเหยียน.
ชื่อผู้แต่งสมทรง บุรุษพัฒน์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552.
เลขเรียกPL4119 ส43
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบคำศัพท์ภาษาถิ่นอีสานที่ไม่ร่วมเผ่าพันธุ์ ภาษาไทยกับภาษาตระกูลไท / พัชราภรณ์ เศวต...
ชื่อผู้แต่งพัชราภรณ์ เศวตสุวรรณ.
พิมพลักษณ์2530.
เลขเรียก495.917 พ 536 ก 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมการศึกษาภาษาตระกูลไต / โครงการวิจัยภาษาไทยและภาษาพื้นเมืองถิ่นต่าง ๆ สถาบันศูนย์ภาษาอังกฤ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : ทบวง], 2520.
เลขเรียก016.49591 T364B
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษิตตระกูลไท / Anatole - Roger Peltier.
ชื่อผู้แต่งเป็ลติเยร์, อนาโตล-โรเจอร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงวัฒนธรรม, 2552.
เลขเรียกPN6519.ท9 ป83
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดกลุ่มภาษาตระกูลไทในลุ่มน้ำพราว เมืองคำเกิด แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / วิทย...
ชื่อผู้แต่งศศิธร อ่อนเหลา
พิมพลักษณ์2553.
เลขเรียกวจ 495.91 ศ57ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาภาษาถิ่น : ภาษาตระกูลไท / สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
ชื่อผู้แต่งสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกPL4191 ส876ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาภาษาในเอเชียอาคเนย์ = Languages in Southeast Asia / คุณหญิงสุริยา รัตนกุล.
ชื่อผู้แต่งสุริยา รัตนกุล คุณหญิง.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531-
เลขเรียกPL492 .ส72,495 ส247น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาคำศัพท์ภาษาตระกูลไทในจังหวัดลพบุรีและอิทธิพลของเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแป...
ชื่อผู้แต่งพเยาว์ เจริญฉาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนานาภาษาในเอเชียอาคเนย์ : ภาษาตระกูลไท / โดย คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
ชื่อผู้แต่งสุริยา รัตนกุล, คุณหญิง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะกรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์, 2548.
เลขเรียกPL4111 ส866,495.91 ส74น
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา