Found: 20  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะภาษาย้อ (ญ้อ) ที่ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี / ปริญญานิพนธ์ ของ ศรีพิน ศิ...
ชื่อผู้แต่งศรีพิน ศิริวิศิษฐ์กุล
พิมพลักษณ์2529.
เลขเรียกวจ 495.91776 ศ47ล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอุปลักษณ์ในภาษาญ้อบ้านดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร / วิทยานิพนธ์ ของ กิ่งแก้ว แห้วสุโน
ชื่อผู้แต่งกิ่งแก้ว แห้วสุโน
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกวจ 495.91776 ก72อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเรื่องศัพท์ภาษาญ้อ ในจังหวัดสกลนคร นครพนม และปราจีนบุรี / โดย นันตพร นิลจินดา
ชื่อผู้แต่งนันตพร นิลจินดา
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกวจ 495.91733 น63ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการแบ่งกลุ่มภาษาญ้อในภาคอีสานโดยใช้ระบบเสียงวรรณยุกต์ / รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของ ปิ่นกนก คำเรื...
ชื่อผู้แต่งปิ่นกนก คำเรืองศรี
พิมพลักษณ์2545.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวรรณยุกต์ในภาษาญ้อ / กาญจนา คูวัฒนะศิริ = The tones of Nyo / Kanjana Koowatthanasiri.
ชื่อผู้แต่งกาญจนา คูวัฒนะศิริ
พิมพลักษณ์2524.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะภาษย้อ (ญ้อ) ที่ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี / ศรีพิน ศิริวิศิษฐ์กุล.
ชื่อผู้แต่งศรีพิน ศิริวิศิษฐ์กุล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529.
เลขเรียกPL4195.ป5 ศ4
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ภาษา ตำนาน ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการละเล่นพื้นบ้านญ้อ บ้า...
ชื่อผู้แต่งบัญญัติ สาลี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกDS570.Y61 บ255
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะคำและการเรียงคำในภาษาญ้อ หมู่บ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม = World types and...
ชื่อผู้แต่งพระสุขุม มัชชิกานัง.
พิมพลักษณ์2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะคำและการเรียงคำในภาษาญ้อ หมู่บ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม = World types and ...
ชื่อผู้แต่งพระสุขุม มัชชิกานัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาจารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
เลขเรียกPL4195.ญ5 ส72 2542
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะภาษาย้อ (ญ้อ) ที่ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี = Some characteristics of th...
ชื่อผู้แต่งศรีพิน ศิริวิศิษฐกุล.
พิมพลักษณ์2530.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบวรรณยุกต์ในภาษาของคน "ลาว" คน "ญ้อ" และคน "ผู้ไท" ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพน...
ชื่อผู้แต่งพิณรัตน์ อัครวัฒนากุล
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกPL4191 .พ63 2541
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเรื่องศัพท์ภาษาญ้อในจังหวัดสกลนคร นครพนม และปราจีนบุรี = A lexical study of Nyo spoken in S...
ชื่อผู้แต่งนันตพร นิลจินดา.
พิมพลักษณ์2532.
เลขเรียกPL4195.ญ5 น63 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาถิ่นตระกูลไทย (พร้อมทั้งภาษาตระกูลต่างๆ ในประเทศไทย) / เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์.
ชื่อผู้แต่งเรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.
เลขเรียกPL4191 .ร86 2531,495.917 ร6112ภ 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชื่ออาหารพื้นบ้านของไทญ้อ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ของ ประมวล ชนะบุ...
ชื่อผู้แต่งประมวล ชนะบุญ
พิมพลักษณ์2553
เลขเรียกส 495.917 ป46ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา