Found: 2,586  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์ภาษาญี่ปุ่น-ไทย / กิตติพงศ์ โชตามระ.
ชื่อผู้แต่งกิตติพงศ์ โชตามระ.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์วัชรินทร์การพิมพ์, 2515.
เลขเรียกPL681 .ก67,อ 495.639591 ก73ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 หัวข้อเด็ดพิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นต้น / เอทสึโกะ โทโมมัทสึ และ มาซาโกะ วากุริ ; ทัศนีย์ เมธาพิสิ...
ชื่อผู้แต่งโทโมมัทสี, เอทสึโกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2553.
เลขเรียกPL535 .ท944 2553,495.65 อ83ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / เขียนและเรียบเรียงใหม่โดย อำพล โพธิ์ศรี, แสงจันทร์ แสงแก้ว, จุมพต พุ...
ชื่อผู้แต่งอำพล โพธิ์ศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : P.Pr., 2541.
เลขเรียกPL533 อ692,495.6 อ644ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง82 คำกริยาวิเศษณ์ นิ โตะ อิชิ/ ณัฎฐิรา ทับทิม.
ชื่อผู้แต่งณัฎฐิรา ทับทิม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2556.
เลขเรียกPL 522 ณ313ป 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGo! JLPT N4 ไวยากรณ์ / เอทสึโกะ โทโมมัทสึ, ซาชิ ฟุกุชิมะ และคาโอริ นากามุระ, เขียน; บุษบา บรรจงมณี, ...
ชื่อผู้แต่งเอทสึโกะ, โทโมมัทสึ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2559.
เลขเรียก495.6824 อ254ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคันจิน่าคัด / นพพิชญ์ ประหวั่น
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560
เลขเรียก495.611 น44ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมศัพท์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2548.
เลขเรียกPL681.ท9 ร54 2548,495.681 ร17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสำนวนภาษาญี่ปุ่น / โดย สมชาย ชัยธนะตระกูล.
ชื่อผู้แต่งสมชาย ชัยธนะตระกูล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : Page Plus, 2548.
เลขเรียกPL645 ส239ส,495.9 ส162ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา ญ.111 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 / นฤมล เจริญมา.
ชื่อผู้แต่งนฤมล เจริญมา.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน, 2529.
เลขเรียก495.6 น276อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุเทพ น้อมสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์อักษร, 2541.
เลขเรียกPL535 ส781 2541,495.65 ส41ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านภาษาญี่ปุ่น 2 : เอกสารคำสอน 207214 / นฤมล ลี้ปิยะชาติ.
ชื่อผู้แต่งนฤมล ลี้ปิยะชาติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.
เลขเรียก495.6 น276ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตะลุยไวยากรณ์และคำศัพท์ สำหรับสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4 / สมาพร สุขสำอางค์.
ชื่อผู้แต่งสมาพร สุขสำอางค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : I Love CU, 2562 [2019]
เลขเรียกPL535 .ส463 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เล่ม 2 ฉบับประยุกต์ / เขียนและเรียบเรียงโดย โนะบุโคะ มิซึตะนิ และ ยะซุโคะ ซะซะ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2544.
เลขเรียกPL536.T5 ภ2282 2544,495.6 ม3231ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา