Found: 2,684  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่น / สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล.
ชื่อผู้แต่งสิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563 [2020]
เลขเรียกPL533 .ส642 2563,495.65 ส732ภ 2563 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศัพท์ภาษาญี่ปุ่น-ไทย / กิตติพงศ์ โชตามระ.
ชื่อผู้แต่งกิตติพงศ์ โชตามระ.
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์วัชรินทร์การพิมพ์, 2515.
เลขเรียกPL681 .ก67,อ 495.639591 ก73ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวข้อไวยากรณ์ที่น่ารู้ สู่...ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง / วลัยพร กาญจนการุณ
ชื่อผู้แต่งวลัยพร กาญจนการุณ ผู้แต่ง
เลขเรียก495.65 ว344ห 2560
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง20 หัวข้อเด็ดพิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นต้น / เอทสึโกะ โทโมมัทสึ และ มาซาโกะ วากุริ ; ทัศนีย์ เมธาพิสิ...
ชื่อผู้แต่งโทโมมัทสี, เอทสึโกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2553.
เลขเรียกPL535 .ท944 2553,495.65 อ83ย
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / เขียนและเรียบเรียงใหม่โดย อำพล โพธิ์ศรี, แสงจันทร์ แสงแก้ว, จุมพต พุ...
ชื่อผู้แต่งอำพล โพธิ์ศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : P.Pr., 2541.
เลขเรียกPL533 อ692,495.6 อ644ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโจทย์ 500 N3 / ผู้เขียน โนริโกะ มัทสึโมโตะ, ฮิโตโกะ ซาซากิ ; [ผู้แปล กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ภาษาและว...
ชื่อผู้แต่งมัทสึโมโตะ, โนริโกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2563 [2020]
เลขเรียกPL551 .ม633 2563,495.68076 ม348จ3 2563 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคันจิน่าคัด / นพพิชญ์ ประหวั่น
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560
เลขเรียก495.611 น44ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอุปสรรคอักษรคันจิในภาษาญี่ปุ่น / นพพิชญ์ ประหวั่น.
ชื่อผู้แต่งนพพิชญ์ ประหวั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2563.
เลขเรียก495.6 น177ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมศัพท์ มินนะ โนะ นิฮงโกะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม, 2548.
เลขเรียกPL681.ท9 ร54 2548,495.681 ร17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนวิชา ญ.111 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 / นฤมล เจริญมา.
ชื่อผู้แต่งนฤมล เจริญมา.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบางแสน, 2529.
เลขเรียก495.6 น276อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGo! JLPT N4 ไวยากรณ์ / เอทสึโกะ โทโมมัทสึ, ซาชิ ฟุกุชิมะ และคาโอริ นากามุระ, เขียน; บุษบา บรรจงมณี, ...
ชื่อผู้แต่งเอทสึโกะ, โทโมมัทสึ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2559.
เลขเรียก495.6824 อ254ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSpeed up! พิชิตสอบวัดระดับ JLPT N5 ไวยากรณ์ / รินะ คุวาฮาระ และ ริเอะ คิบายาชิ.
ชื่อผู้แต่งคุวาฮาระ, รินะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทนโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2560.
เลขเรียก495.6 ค472ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอ่านภาษาญี่ปุ่น 2 : เอกสารคำสอน 207214 / นฤมล ลี้ปิยะชาติ.
ชื่อผู้แต่งนฤมล ลี้ปิยะชาติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2545.
เลขเรียก495.6 น276ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา