Found: 375  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวัฒนธรรม / วัชรพล วิบูลยศริน [text]
ชื่อผู้แต่งวัชรพล วิบูลยศริน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2559.
เลขเรียก306.44 ว378ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวัฒนธรรมอ่านสนุก สุพรรณี ปิ่นมณี [Text].
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี ปิ่นมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549.
เลขเรียก306.44 ส828
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนา เรื่อง การใช้ประโยชน์จากโครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนที่แสดงภาษา ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ 2536
เลขเรียก408 ม192ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู / รังสรรค์ จันต๊ะ.
ชื่อผู้แต่งรังสรรค์ จันต๊ะ.
พิมพลักษณ์เขียงใหม่ : สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ (งานสำนักพิมพ์) มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2561.
เลขเรียก306.44 ร112ภ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการสัมมนา เรื่อง วัฒนธรรมทางภาษาของไทย / จัดโดย คณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยในคณะกรรม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทยในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ, 2525
เลขเรียก495.91 ร26
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศึกษาความเข้าใจวัฒนธรรมของชนชาติ ที่พูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอ...
ชื่อผู้แต่งจารุมาลย์ ตรีมาศ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538
เลขเรียก306 จ335วก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนังสือเรียนภาษาไทย รายวิชา ท 051 ภาษากับวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ประสิทธิ์ กาพย์กลอน และ น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารคำสอนอันเนื่องด้วยเรื่องการวางแผนภาษาในภาคใต้ของประเทศไทย. ภาษาในการศึกษาและสังคม : ปริทรรศน์...
ชื่อผู้แต่งประพาศน์ พฤทธิประภา.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ : บรรณบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2528.
เลขเรียก410 ป323อ 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาและวัฒนธรรมอ่านสนุก / สุพรรณี ปิ่นมณี.
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี ปิ่นมณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
เลขเรียกP35 ส73,306.44 ส46ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิถีวัฒนธรรมกับภาษา [text] / ประจัญ จันเติบ
ชื่อผู้แต่งประจัญ จันเติบ
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2559
เลขเรียก495.9101 ป224ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมที่ปรากฎในปริศนาคำทายอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา / ปริญญานิพนธ์ ของ กมล จิตต์รัตนพงศ์
ชื่อผู้แต่งกมล จิตต์รัตนพงศ์
พิมพลักษณ์2538.
เลขเรียกDS568 ก132ว,วจ 301.2959397 ก44ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องท 031 ภาษากับวัฒนธรรม, แบบเรียนภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / ประสิทธิ์ กาพย์กลอน
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ กาพย์กลอน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522.
เลขเรียก495.91 ป17
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวัฒนธรรมที่สะท้อนจากภาษาเกี่ยวกับการตาย / พรทิพย์ ไชยรัตน์
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ ไชยรัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527
เลขเรียก390.9593 พ174ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมทางภาษา / ประภาศรี สีหอำไพ
ชื่อผู้แต่งประภาศรี สีหอำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
เลขเรียก495.918 ป17ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมทางภาษา / ประภาศรี สีหอำไพ
ชื่อผู้แต่งประภาศรี สีหอำไพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532
เลขเรียก495.918 ป344ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา