Found: 1,566  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฟันคุด / มนัส โรจน์วนาการ, สุทัศ รักประสิทธิ์กุล
ชื่อผู้แต่งมนัส โรจน์วนาการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530.
เลขเรียกWU101.5 ม165ฟ 2530,617.6 ม365ฟ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะฟันยึดแข็งในฟันกรามน้ำนม = Ankylosis of primary molar teeth / จัดทำโดย ชนกกานต์ ธงสมบัติ ... [...
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDens evaginatus : case report / โดย พิเชษฐ สุขนิตย์
ชื่อผู้แต่งพิเชษฐ สุขนิตย์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการฟันกรามน้ำนมที่งอกต่ำกว่าระดับการสบ = Management of infra-occluded primary molar / จัดทำโ...
ชื่อผู้แต่งกิติกร ปันนิถา
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาฟันตกกระของชุมชน ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่...
ชื่อผู้แต่งวันวิสาข์ ขำแสง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552
เลขเรียก617.6 ว423ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของปีกจมูกกับระยะระหว่างฟันเขี้ยว / คณะผู้จัดทำ สงคราม เวียงธีรวัฒน์, ไ...
ชื่อผู้แต่งสงคราม เวียงธีรวัฒน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2531]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการอบรมการดำเนินงานทันตสาธารณสุขในงานสาธารณสุขมูลฐานระดับตำบล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กระทรวงสาธารณสุข, [2527].
เลขเรียก617.6 ค695 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำอย่างไรให้ฟันลูกสวย "คู่มือเลี้ยงลูกให้ฟันสวย" / ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล
ชื่อผู้แต่งชุติมา ไตรรัตน์วรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท แปลนพับลิชชิ่ง, 2532.
เลขเรียกRK55.C5 ช617ท 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธ ประทาน มาให้ยลเพื่ดลใจ : ฟันดี สุขภาพดี / บรรณาธิการโดย สุภาพร ไชยทรัพย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบของความหยาบพื้นผิวฟันที่ต่างกัน ต่อการยึดอยู่และความแนบบริเวณขอบของครอบฟัน : รายงานการวิจัย ...
ชื่อผู้แต่งมรกต ตันติประวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความชุกของโรคฟันผุในเด็กก่อนวัยเรียนและมารดาและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเ...
ชื่อผู้แต่งวุฒิชัย ชุมพลกุล.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2533.
เลขเรียกWU113 ว7ร 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผู้ป่วยเรื่อง Supernumerary tooth (mesiodens) & impacted tooth / จัดทำโดย ธิดารัตน์ ตั้งกิตติ...
ชื่อผู้แต่งธิดารัตน์ ตั้งกิตติเกษม
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผู้ป่วยเรื่องกลุ่มอาการรอยร้าวของตัวฟัน = Cracked tooth syndrome / จัดทำโดย จิรรัศมิ์ ตัณฑเศ...
ชื่อผู้แต่งจิรรัศมิ์ ตัณฑเศรณีวัฒน์
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2542.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผู้ป่วยเรื่องการบูรณะฟื้นฟูสภาพช่องปากในผู้ป่วยที่มีฟันสึกอย่างมากโดยการทำฟันปลอมทับราก / จัด...
ชื่อผู้แต่งวิลาสินี มานักฆ้อง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2542]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานเรื่อง Management of root resorption / จัดทำโดย ชัยยงค์ พันธุมโน ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา