Found: 69  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาการผลิตฟักข้าว เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ = ...
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์พงษ์ ป้อมปราณี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียกSB351.C8 พ6ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาการผลิตฟักข้าว เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ = ...
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2554.
เลขเรียกSB351.C8 พ673ร 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์ฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) / จิณพร ดีรบรัมย์
ชื่อผู้แต่งจิณพร ดีรบรัมย์
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2558
เลขเรียก635.62 จ456ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาการผลิตฟักข้าว เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ : รายงานการวิจัย = Re...
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554.
เลขเรียก583.63 พ673ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการขยายพันธุ์ฟักข้าว (Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng) ในสภาพปลอดเชื้อ / จิณพร ดีรบรัมย์.
ชื่อผู้แต่งจิณพร ดีรบรัมย์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาการผลิตฟักข้าวเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ / พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณ...
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ผู้วิจัย
เลขเรียก635.62 พ673ก 2554
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์จากเปลือกฟักข้าวเป็นแหล่งใยอาหารในสปองจ์เค้ก = Utilization of gac peel as dietary fib...
ชื่อผู้แต่งวิภารัตน์ บุณอนุรักษ์
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2559
เลขเรียก664.7 ว654ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินลักษณะทางการเกษตร ปริมาณแคโรทีนอยด์และวิธีการตรวจวัดปริมาณแคโรทีนอยด์ในฟักข้าว (Momordica ...
ชื่อผู้แต่งปวันรัตน์ วิหงส์.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมกล้วยฟักข้าว : Development of Steamed Banana with Gac Fruit / สิรวิทย์ สุขสุเสีย...
ชื่อผู้แต่งสิรวิทย์ สุขสุเสียง
พิมพลักษณ์สุพรรณบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากเปลือกนอกผลฟักข้าว = Development of gac peel tea product / ชุลีกร ผาดผ่อง
ชื่อผู้แต่งชุลีกร ผาดผ่อง
พิมพลักษณ์ชลบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2560
เลขเรียก641.875 ช637ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิจัยและพัฒนาการผลิตฟักข้าว เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ : รายงานการวิจัย = Re...
ชื่อผู้แต่งพิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี.
พิมพลักษณ์[นครปฐม] : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, 2554.
เลขเรียก583.63 พ673ก 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932 482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องผลของเนื้อและเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวต่อคุณภ...
ชื่อผู้แต่งปาริฉัตร ตอสูงเนิน
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นอุด้งเสริมไลโคพีนจากฟักข้าว / ทวีติยา กาญจนการุณ, วานิช เขื่อนสาร
ชื่อผู้แต่งทวีติยา กาญจนการุณ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดไลโคปีนด้วยคลื่นไมโครเวฟและคลื่นไมโครเวฟร่วมกับคลื่นอัลตราโซนิค จากเยื่...
ชื่อผู้แต่งประภาพรรณ ผางดี.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก537.5344 ป1711ก 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา