Found: 34,786  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาในอาเซีย / พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2531.
เลขเรียกBQ266 พ332พ 2531,294.3 พ331พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพุทธศาสนา : สาระและพัฒนา / เอดเวิร์ด คอนซ์ ; นิธิ เอียวศรีวงค์, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งคอนซ์, เอดเวิร์ด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2553.
เลขเรียก294.3 ค195พ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาในอาเซีย / พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2555.
เลขเรียกBQ266 พ349พ 2555,294.3 พ331พ 2555
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติชีวิต การไปต่างประเทศ / ของพระนิโรธรังสี คัมภีร์ปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี).
ชื่อผู้แต่งพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (เทสก์ เทสรังสี) , 2445-2537.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2524.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา / พระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ) รวบรวม เรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งพระโสภณคณาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศิวพร, 2529.
เลขเรียกBQ266 พ415,294.309 พ 413 ป 2519
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา / เสถียร โพธินันทะ
ชื่อผู้แต่งเสถียร โพธินันทะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2518.
เลขเรียกBQ262 ส894ป ล.1-2 2518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญามหายาน / เสถียร โพธินันทะ.
ชื่อผู้แต่งเสถียร โพธินันทะ.
พิมพลักษณ์พระนคร : สภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย, 2511.
เลขเรียกBL1483 ส7
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาในเอเซีย / พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2531.
เลขเรียก294.3 พ17พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา : ลำดับเหตุการณ์ พุทธสถาน คัมภีร์และนักปราชญ์ที่สำคัญ / สุชาติ หงษา.
ชื่อผู้แต่งสุชาติ หงษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศยาม, 2550.
เลขเรียกBQ266 .ส723 2550,294.3092 ส242ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์พุทธศาสนา / โดย บุณย์ นิลเกษ.
ชื่อผู้แต่งบุณย์ นิลเกษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2527.
เลขเรียกBQ266 .บ73,294.309 บ244ป 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยเรื่อง พุทธศาสนากับความชอบธรรมทางการเมือง กรณีเปรียบเทียบประเทศไทย ลาว และกัมพูชา /...
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ สุขสำราญ
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาฯ, 2534.
เลขเรียก294.3377 ส258พ 2534
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาในอาเซีย / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540.
เลขเรียกBQ266 พ335,294.3095 พ335พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาในอาเซีย / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาในอาเซีย / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).
ชื่อผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต) 2481-.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540.
เลขเรียกBQ320 พ46พ 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม / พระราชวิสุทธิกวี.
ชื่อผู้แต่งพระราชวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณโณ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2535.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา