Found: 16  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปรับใช้ทุนทางสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษาบ้านภูมิซรอ...
ชื่อผู้แต่งอานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร.
พิมพลักษณ์ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2556.
เลขเรียกว 307.1 อ623ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหมายเหตุวิเทโศบาย หมายเลข 8 / พีระพจน์ รัตนมาลี.
ชื่อผู้แต่งพีระพจน์ รัตนมาลี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กลุ่มงานการพิมพ์ สำนักเลขาธิการวุฒิสภา, 2547.
เลขเรียก080.9593 พ37ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรัฐ ความสมัยใหม่ และพื้นที่หลังสมัยใหม่ : การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน / จามะรี เชียงทอง ; ผู้ช่วยวิ...
ชื่อผู้แต่งจามะรี เชียงทอง
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560
เลขเรียกJQ1745 จ6ร 2560,ภน 341.42 จ2611ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารจัดการการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามแนวสันติศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใ...
ชื่อผู้แต่งเกสรี ลัดเลีย.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2555.
เลขเรียกวจ 371.2 ก258ก 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเครียดและรูปแบบการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มเ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลักษณ์ ช่ำช่อง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกRT74.7 จ684
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเมินผลโครงการเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษากรณีนิคมสหกรณ์บาเจาะ และน...
ชื่อผู้แต่งธัชพงศ์ บัวนุช.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2555.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทสรุปผู้บริหาร (Executive summary) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนที...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกHC59.7 ร64 2559b
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชาย...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียกHC59.7 ร64 2559a
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ในโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงข...
พิมพลักษณ์[สงขลา] : มหาวิทยาลัย, [2550]
เลขเรียกLC221.4.T5 ร451ข 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องของ-คนชายขอบ : จากประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย / อุ่นใจ ...
ชื่อผู้แต่งอุ่นใจ เจียมบูรณะกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพัฒนรักษ์, 2550.
เลขเรียกHN700.55.Z9M26 อ829ร 2550,305.568 อ829ร 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปมลึกทางทะเล : ไทย-เขมร / เรื่อง กวีพล สว่างแผ้ว.
ชื่อผู้แต่งกวีพล สว่างแผ้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมัชชาประชาชนแห่งประเทศไทย, 2552.
เลขเรียกKZA1146.ท9 ก56,327.593 ก17ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสถานการณ์การแย่งยื้อ เปลี่ยนมือ ถือครอง และการใช้ที่ดินในพื้นที่แดนอีสาน / กนกวรรณ มะโนรมย์, บรรณ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียกHD890.55.Z8ต5 ส36,333.31 ส179 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายและผลประโยชน์ของไทยในอ่าวไทย : กรณีศึกษาบันทึกความเข้าใจไทย - กัมพูชา เรื่องการเจรจาสิทธิในอ่...
ชื่อผู้แต่งสุรเกียรติ์ เสถียรไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สยามเอ็มแอนด์บี พับลิชชิ่ง, 2553.
เลขเรียกKZA1642.T5 ส74 2553,341.448 ส846กฎ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา