Found: 2,231  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรื่นรมณ์พรรณไม้งาม : พืชสมุนไพร เล่ม 1/ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เศรษฐศิลป์, 2550.
เลขเรียกSB 351.H5 ศ861ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพรและยาไทย = Medicinal plants and thai herbal medicine/ วิฑูรย์ พลาวุฑฒ์.
ชื่อผู้แต่งวิฑูรย์ พลาวุฑฒ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช โรงพิมพ์วุฒิสาส์น, [2542].
เลขเรียกSB 351.H5 ว574พ [2542],633.88 ว574พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง99 สมุนไพรไทย / ยุคคล จิตสำรวย.
ชื่อผู้แต่งยุคคล จิตสำรวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานา, 2557.
เลขเรียก581.634 ย411ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชื่อพืชสมุนไพรและประโยชน์ / โดย คณาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก615.321 ช599 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลูกยารักษาป่า เล่ม 2 : คู่มือการปลูกสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน / ดิสทัต โรจนาลักษณ์, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : มูลนิธิสุขภาพไทย, 2544.
เลขเรียกSB 351.H5 ด20ป,615.321 ป489
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรื่นรมณ์พรรณไม้งาม พืชสมุนไพร เล่ม 2/ เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
ชื่อผู้แต่งเศรษฐมันตร์ กาญจนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เศรษฐศิลป์, 2550.
เลขเรียกSB 351.H5 ศ861ร 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง108 ยาสมุนไพรรักษาโรค / หงษ์ลภัส สุธาชิตนุวัตร์.
ชื่อผู้แต่งหงษ์ลภัส สุธาชิตนุวัตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เบิ้ม มัลติมีเดีย แอนด์ ซัพพลาย, 255-.
เลขเรียก615.321 ห115ห2
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง300 สมุนไพรที่คนไทยควรรู้จัก เล่ม4/ หมอสมุนไพรพื้นบ้าน.
ชื่อผู้แต่งหมอสมุนไพรพื้นบ้าน
พิมพลักษณ์กรุงเทพๆ โปร-เอสเอ็มอี, 2544.
เลขเรียกSB 351.H5 ห214ส 2544,615.321 ห16ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระชายดำ - กระชายแดง สุดยอดสมุนไพรบำรุงสุขภาพ / ภาณุทรรศน์.
ชื่อผู้แต่งภาณุทรรศน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2547.
เลขเรียก615.321 ภ431ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสำรวจพันธุ์พืชสมุนไพรและสรรพคุณที่แพทย์แผนไทยใช้ : ณ สวนป่า วัดอรัญญิกาวาส อ.แกดำ จ.มหาสารคาม.
ชื่อผู้แต่งเมธิน ผดุงกิจ.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : [ม.ป.พ.], 2537.
เลขเรียก615.32 ม543ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพรใช้เป็นยา เล่ม3 / ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ.
ชื่อผู้แต่งภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์ , ม.ป.ป.
เลขเรียกอ RS 164 ภ32พ,615.3 ภ416พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพืชสมุนไพรใช้เป็นยา เล่ม4 / ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ.
ชื่อผู้แต่งภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์ , ม.ป.ป.
เลขเรียกอ RS 164 ภ32พ,615.321 พ ล.4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา