Found: 223  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนิคมการเกษตรพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน : รองรับนโยบายปรับโครงสร้างภาคการเกษตรปี 2551-2552 / สำนักงาน...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2551.
เลขเรียกSB288 น6 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลูกพืชอาหารหรือปลูกพืชเชื้อเพลิงดี = Food or fuel new competition for the world 's cropland by lest...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2527.
เลขเรียก630 ป174
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรชัยไร้สาร(ะ) พลังงานชีวมวล จากพืชน้ำมัน สู่ปั๊มน้ำมัน / พรชัย เหลืองอาภาพงศ์.
ชื่อผู้แต่งพรชัย เหลืองอาภาพงศ์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ร้านลูกช้าง นานา มีเดีย เซ็นเตอร์ , 2552.
เลขเรียกTP360 พ233 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องศักยภาพของชีวมวลจากวัชพืชในภาคเหนือตอนล่างเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นพลัง...
ชื่อผู้แต่งศิริพงษ์ เปรมจิต
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกTP339 ศ462ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษามวลชีวภาพของกระถินเพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน = Leucaena biomass production fo...
ชื่อผู้แต่งสายัณห์ ทัดศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.
เลขเรียก333.794 ก522 2550
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้่าและแก๊สหุงต้ม : รายงานการวิจัย = Th...
ชื่อผู้แต่งนิคม แหลมสัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก333.794 น553ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศักยภาพของลำต้นข้าวโพดมาเป็นเชื้อเพลิงเขียว / พิสิษฎ์ มณีโชติ...[และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2553.
เลขเรียกTP339 ร451 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสบู่ดำ : พืชพลังงานทดแทน / ภัทชาณาภร รัตนชัยดำรง และจุฑาทิพย์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ชื่อผู้แต่งภัทชาณาภร รัตนชัยดำรง
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2548.
เลขเรียกSB288.3.T5 ภ352ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษามวลชีวภาพของกระถินเพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน : รายงานการวิจัย = Leucaena bio...
ชื่อผู้แต่งสายัณห์ ทัดศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.
เลขเรียก333.9539 ส665ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษามวลชีวภาพของกระถินเพื่อใช้เป็นแหล่งทดแทนพลังงานอย่างยั่งยืน = Leucaena B...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกSB288.3 ร451 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกพืชพลังงานทดแทน [VCD] / โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, มปป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชีวมวล = Biomass / ศูนย์ส่งเสริมพลังงานชีวมวล มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม. [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คิว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์ 2549.
เลขเรียก621.43 ช37
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปลูกพืชอาหารหรือปลูกพืชเชื้อเพลิงดี = Foed or fuel : New competition for the world's cropland / เล...
ชื่อผู้แต่งบาร์ว, อาร์ เลสเธอร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2528.
เลขเรียก338.17 บ294ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการวิจัยสบู่ดำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2524-2530 และ 2547 / รวบรวมโดย วัฒนา เสถียรสวัสดิ์...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550.
เลขเรียก633.89 ร 622 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง สบู่ดำ : พืชพลังงาน พืชเพื่อการเกษตรและยากลางบ้านของประเทศไทยในย...
ชื่อผู้แต่งพิชัย สราญรมย์
พิมพลักษณ์จันทบุรี : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2549
เลขเรียก633.89 พ726อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา