Found: 124  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน และปัญหา การจัดทำพ...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชาย สิกขา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียกAM79.T5 ศ325 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทบาทของภาครัฐและภาคประชาสังคมในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองลำปาง = The Role of state and c...
ชื่อผู้แต่งศุภวรรณ สมบุตร
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 069.0959367 ศ467บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น / บรรณาธิการเล่ม : เหมือนพิมพ์ สุวรรณกาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, 2552.
เลขเรียก069.09593 ป392
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบอัตลักษณ์สำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ = Corporate identity de...
ชื่อผู้แต่งทรงศักดิ์ จิระประพาฬ
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น / ผู้เขียน สมลักษณ์ เจริญพจน์ ... [และคนอื่น ๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2547.
เลขเรียกAM79.ท9 ค74 2547,069 ค695 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ; 7-9 กันยายน 2539 / จัดโดย มูลนิธิประไพ วิริยะ...
ชื่อผู้แต่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพิพธิภัณฑ์ท้องถิ่น (2539 : มูลนิธิประไพ วิริยะพันธ์)
พิมพลักษณ์(ม.ป.ท. : ม.ป.พ.) , 2539.
เลขเรียก069 ก525พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบพิพิธภัณฑ์อัตโนมัติเพื่อเยาวชนในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเลย : ...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชาย พวงจันทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2555
เลขเรียกส.ร. 069.9593 ศ111ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑ์บันทึก : ทบทวนบทเรียนจากการวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ / ศิริพร ศรีสินธุ์อุไร บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551.
เลขเรียกAM111 พ63,069 พบ711
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประติมากรรมตามรูปแบบการกลมกลืนทางวัฒนธรรมอีสานเพื่อเสนอแนวทางในการอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม =...
ชื่อผู้แต่งกิตติกรณ์ บำรุงบุญ.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2560.
เลขเรียก390.09593 ก344ป 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภูมินิทัศน์วัฒนธรรมเมืองบางกอก : มุมมองจากสะพานพุทธถึงชุมชน = Bangkok cultural lanscape from memoria...
ชื่อผู้แต่งจุฑารัตน์ เหลืองสง่างาม 2516-.
พิมพลักษณ์นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547.
เลขเรียกGF91.ท9 จ73 2547
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องRe-collection ย้อนทวนความหมาย ของ (ไม่) ธรรมดา เล่ม 1 / บรรณาธิการ นุชจรี ใจเก่ง และนวลพรรณ บุญธรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2559.
เลขเรียกAM79.ท9 ร622 2559,306.4 ร492
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น วัดร้องเม็งอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน = Local museum management at Rong Men...
ชื่อผู้แต่งศิขรินทร์ เสวตวิหารี
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว/ภน 069.0959362 ศ317ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการนำเสนอสาระพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตามแนวคิดปัจจุบันสู่อดีตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล : กรณี (ศึกษา) พิ...
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ ทะลิ ผู้แต่ง
เลขเรียก069.5 ก952ค 2559
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา