Found: 3,160  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนพิธีในพระราชพิธี / กรมการศาสนา.
ชื่อผู้แต่งกรมการศาสนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550.
เลขเรียกBQ4980 ก44
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบการศพ / ของ ม.ล.ปีย์ มาลากุล.
ชื่อผู้แต่งปีย์ มาลากุล ม.ล.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองวัฒนธรรม กรมการศาสนา, [2516]
เลขเรียกGT3278 .ป65,393 ป649ร 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพิธีการทางศาสนา / ชาย ฉะเชิงเทรา
ชื่อผู้แต่งชาย ฉะเชิงเทรา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์หอสมุดกลาง 09, 2541
เลขเรียกBQ5715.T5 ช523,294.34 ช26ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที แนะวิธีเสริมมงคล สำหรับชีวิตประจำวัน / ปภัสสระเมธี (เปรียญ).
ชื่อผู้แต่งปภัสสระเมธี (เปรียญ).
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2550.
เลขเรียกBQ4990.ท9 ป45,294.3138 ป163ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติศาสนพิธี / กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
ชื่อผู้แต่งกรมการศาสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2552
เลขเรียกBQ4990.ท9 ว63 2554,294.338 ก17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและการขอพระราชทานเพลิงศพ / โดย มุกดา เชื้อวัฒนา, ...
ชื่อผู้แต่งมุกดา เชื้อวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2548.
เลขเรียกGT3278 ม615ค 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประเพณีการทำศพของไทยสมัยปัจจุบัน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2523.
เลขเรียก393 ป332 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนพิธี ฉบับกรมการศาสนา / กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ การศาสนา, 2533
เลขเรียก294.3 ก463ศ 6/2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศาสนพิธี ฉบับกรมการศาสนา / กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2523
เลขเรียก294.3 ก463ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2525.
เลขเรียกDS568 .ค14น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 ยอดคาถามหาเวช / มนต์ปารเมศ
ชื่อผู้แต่งมนต์ปารเมศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2546.
เลขเรียกBQ4990.T5 ม145ก 2546
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำบุญ กฐิน ผ้าป่า
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ม.ป.ป.
เลขเรียก394.2 ค14ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำบุญให้ทานที่สมบูรณ์แบบ / พระเผด็จ ทตฺตชีโว.
ชื่อผู้แต่งพระเผด็จ ทตฺตชีโว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิธรรมกาย, 2531.
เลขเรียก394.2 พ17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพระราชพิธีส่วนภูมิภาค / ม.ล.ปีย์ มาลากุล
ชื่อผู้แต่งปีย์ มาลากุล ม.ล
พิมพลักษณ์พระนคร : กระทรวงมหาดไทย, 2512.
เลขเรียก294.37 ป36ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา