Found: 1,382  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์พัสดุคงคลังเบื้องต้น / คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร.
ชื่อผู้แต่งคณินทร์ ธีรภาพโอฬาร.
พิมพลักษณ์ชลบุรี : ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2541.
เลขเรียก519.83 ค132ก 20
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัสดุ / สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ชื่อผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2543.
เลขเรียก352.55 ส17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 / ชาญชัย แสวงศักดิ์
ชื่อผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542
เลขเรียกJQ1745.A55O35 ช62 2542,349.593 ช486ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการด้านพัสดุคงคลังรองรับสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอบางระกำ พิษณุโลก = Inventory manageme...
ชื่อผู้แต่งสุภารัตน์ โปธาตุ
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกINPROCESS 4384
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารงานพัสดุ / ศิวาพร มัณฑุกานนท์
ชื่อผู้แต่งศิวาพร มัณฑุกานนท์.
เลขเรียก658.7 ศ37ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารพัสดุ ทฤษฎีและปฏิบัติ / โดย ปรีชา จำปารัตน์ และ ไพศาล ชัยมงคล
ชื่อผู้แต่งปรีชา จำปารัตน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527
เลขเรียก658.7 ป17ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการพัสดุ' 28 / กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2529.
เลขเรียก351.7135 ค416
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม จนถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2542 / รวบรว...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมบัณฑิต, 2542.
เลขเรียก349.593 ร236
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 / สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี [text]
ชื่อผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2531.
เลขเรียก658.7 ส414ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมพัสดุคงคลังสำนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย [electronic resource] = EGAT'S office s...
ชื่อผู้แต่งชฎิล ศุขะพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2537.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุระดับคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น / อุไร ราชวิจิตร
ชื่อผู้แต่งอุไร ราชวิจิตร
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเบิก-จ่าย พัสดุกรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตและกลั่นน้ำมัน / มานนท์ ภักดีไสย์, เ...
ชื่อผู้แต่งมานนท์ ภักดีไสย์.
พิมพลักษณ์[ชลบุรี] : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ (แก้ไขใหม่ตามฉบับที่ 3 พ.ศ. 2526)... / ประหยัด กงตาล.
ชื่อผู้แต่งประหยัด กงตาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยพิมพ์ - ร.พ. อักษรสารการพิมพ์, 2527.
เลขเรียกJ F1525.O35 ป424 2526,351.71026 ป424ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานวิเคราะห์การใช้วัสดุสำรองคลังของบุคลากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ / ลำไพ โพธิ์เข็ม
ชื่อผู้แต่งลำไพ โพธิ์เข็ม
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะสิ่งแวดล้อมและทรัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560, [2017]
เลขเรียกHD40 ล346ง 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา