Found: 182  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต่อบทบาทของพัฒนาการ อำเภอวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
ชื่อผู้แต่งสัตยา คงสัตย์
พิมพลักษณ์2537.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ส569ค 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะของพัฒนากรในภาคกลาง ตามทรรศนะของพัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน / ศักดิ์สิทธิ์ สละชีพ
ชื่อผู้แต่งศักดิ์สิทธิ์ สละชีพ
พิมพลักษณ์2541.
เลขเรียกHT147.A3T5 ศ332ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการพัฒนาการอำเภอ ตามทรรศนะของพัฒนาการจังหวัดและพัฒนากร = The required chara...
ชื่อผู้แต่งพิชัย หวัดสูงเนิน
พิมพลักษณ์2533.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 พ643ค 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือสอบพัฒนากร / โกวิทย์ พวงงาม
ชื่อผู้แต่งโกวิทย์ พวงงาม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาชุมชน, ( 2526 )
เลขเรียก309.2 ก17ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลการฝึกอบรมและการทดสอบจิตใจของพัฒนากรตรีก่อนประจำการรุ่นที่ 27 : โดยกองวิจัยและประ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย. กรมการพัฒนาชุมชน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ข่าวพาณิชย์, 2518.
เลขเรียก307.3 ม234ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่องทัศนคติของประธานกรรมการสภาตำบลที่มีต่อการปฏิบัติงานของพัฒนาการ = Attitudes of t...
ชื่อผู้แต่งกิ่งแก้ว อินสว่าง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2531.
เลขเรียกHN700.592.C6 ก632ร 2531
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพัฒนากร / นาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งนาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2533.
เลขเรียก307.3 น464ร 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่องพัฒนากรในประเทศไทย การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของพัฒนากร / โดย ด...
ชื่อผู้แต่งยัตสุชิโร, โตชิโอ
พิมพลักษณ์พระนคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2509.
เลขเรียกHN641 .ย114
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัตตมวารเทศนา / ท่านผู้หญิง วิจิตรา ธนะรัชต์
ชื่อผู้แต่งวิจิตรา ธนะรัชต์, ท่านผู้หญิง
พิมพลักษณ์2507
เลขเรียก309.2 พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาคุณภาพของพัฒนากรในจังหวัดอุดรธานี / สุเมธ ทองดี
ชื่อผู้แต่งสุเมธ ทองดี
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะของพัฒนากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามทรรศนะของพัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน / ปริญ...
ชื่อผู้แต่งปรีชา เกิดเทพ
พิมพลักษณ์2535.
เลขเรียกวจ 309.263 ป47ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพัฒนากร = Factors Affecting Community...
ชื่อผู้แต่งนาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยและประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2533
เลขเรียก309.1593 น24ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพัฒนากร / โดย นาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา
ชื่อผู้แต่งนาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กองวิจัยและการประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน, 2533.
เลขเรียกวจ 309.263 น62ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องลักษณะทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างมุ่งผลสัมฤทธิ์ของพัฒนากร = Psycho - social as correlat...
ชื่อผู้แต่งรังสรรค์ หังสนาวิน.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปรายงานการวิจัยบทบาทและวิธีการทำงานของพัฒนากรในอนาคต = Summary report of roles and working metho...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2541.
เลขเรียกHN700.55.Z9C6 ส356
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา