Found: 1,038  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย การพัฒนาเถ้าปาล์มน้ำเพื่อใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ / นันทชัย ชูศิลป์.
ชื่อผู้แต่งนันทชัย ชูศิลป์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2555.
เลขเรียก333.794น115 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์การผลิตก๊าชชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน / โดย ดร.วีรวุฒิ ชัยว...
ชื่อผู้แต่งวีรวุฒิ ชัยวัฒน์
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : คลินิกเทคโนโลยี, 2557, [2014]
เลขเรียกTJ808 ว836ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์การผลิตก๊าชชีวภาพเป็นแหล่งพลังงานทดแทนสำหรับครัวเรือนในชุมชน / โดย ดร.วีรวุฒิ ชัยว...
ชื่อผู้แต่งวีรวุฒิ ชัยวัฒน์
พิมพลักษณ์กาญจนบุรี : คลินิกเทคโนโลยี, 2556, [2013]
เลขเรียกTJ808 ว836ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแหล่งพลังงานทดแทน = (Alternative Energy Resources) / โดย ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
ชื่อผู้แต่งธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : มหาวิทยลัยขอนแก่น, 2560
เลขเรียกTJ808 ธ231ห 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องชุดอุปกรณ์ผลิตพลังงานทดแทนไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ = The objective equipment set solar electrifcatio...
ชื่อผู้แต่งฉัตรณรงค์ ศรีจั่น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2555.
เลขเรียกคก ฉ231ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องptt comic contest : พลังงานทดแทน / การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, 2555
เลขเรียก333.794 พ36
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการดำเนินงานคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงาน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชุดที่...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556.
เลขเรียกTJ808 ผ191 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการพลังงานทางเลือก = Alternative energy management / อำนวย วัฒนกรสิริ
ชื่อผู้แต่งอำนวย วัฒนกรสิริ
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2557
เลขเรียก333.79 อ682ก 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้่าและแก๊สหุงต้ม : รายงานการวิจัย = Th...
ชื่อผู้แต่งนิคม แหลมสัก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก333.794 น553ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องPTT Comic contest : พลังงานต้องทดแทน / การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย, [2555?]
เลขเรียก662.6692 พ791
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประเมินแนวทางการประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมระดับชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน...
ชื่อผู้แต่งสัจธรรม จินาติ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
เลขเรียกว 333.79 ส112ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพลังงานทดแทน [text] / กลุ่มงานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณะกรรมก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. กลุ่มงานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546
เลขเรียกวจ 333.794 ส691ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบและพัฒนาเครื่องตะบันน้ำประหยัดพลังงาน [text] / เอกพันธ์ ขาวประภา, อธิบดี พัชรภูษิตสกุล, พ...
ชื่อผู้แต่งเอกพันธ์ ขาวประภา
พิมพลักษณ์อุดรธานี : สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2558
เลขเรียกวจ 621 อ878ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลังงานทางเลือกจากกังหันลมแนวตั้ง / พนิดา เจตบำเพ็ญกุล,พัชนียา ปฏิภาณวัฒน์, วีรศักดิ์ ธิติวุฒิสกุล.
ชื่อผู้แต่งพนิดา เจตบำเพ็ญกุล.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาผลงานความก้าวหน้าและวิธีวิจัย เกี่ยวกับพลังงานทดแทนในประเทศไทย ระหว่างปี 2518-2522.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิเคราะห์โครงการและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, [25--]
เลขเรียก621.042 ค14ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา