Found: 2,076  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ [text] / จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
ชื่อผู้แต่งจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2562
เลขเรียกRA776.9 จ225พ 2562,W85 .จ624 2562,613 จ225พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ / บรรณาธิการ, มัลลิกา มัติโก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการข่ายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2534.
เลขเรียกWA390 น927 ชุดที่ 1 2534,614.027 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ ชุดที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ / บรรณาธิการ มัลลิกา มัติ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการข่ายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2534.
เลขเรียกRA427 ค695 ล.1,WA300 ค695 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ : จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ [text] แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ /
ชื่อผู้แต่งจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการพิมพ์, 2560.
เลขเรียกRA 427 จ225พ,WA20.5 จ225พ 2560,613 จ225พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ / กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กอง, 2548.
เลขเรียกRA776.9 ผ191,W85 ผ191 2548,613.04 ผ191 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ / จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ text
ชื่อผู้แต่งจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
พิมพลักษณ์พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561
เลขเรียกW85 จ225พ 2561,W85 จ225พ 2561,613 จ225พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์สำหรับคนไทย / คณะผู้วิจัย : สมศรี คามากิ และ ภานี ขวัญดี
ชื่อผู้แต่งสมศรี คามากิ
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2549.
เลขเรียก613.072 ส279พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิดและพฤติกรรมสุขภาพ / ปรีชา อุปโยคิน ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการข่ายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2534.
เลขเรียกQT255 พ434 ชุดที่1 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรด้านการรักษาความสะอาด สังกัดเทศบาลนครในภาคตะวันออก...
ชื่อผู้แต่งอิสระ ทัดเทียม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก613 อ764ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ : การศึกษาเชิงปริมาณ / คณะผู้เขียน, ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล ... [และคนอื่น ๆ] ; บรร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการข่ายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2534.
เลขเรียกQT255 พ434 ชุดที่ 3 2534
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมสุขภาพ : วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ / คณะผู้เขียน, เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์ ... [และคนอื่นๆ] ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการข่ายงานวิจัยพฤติกรรมสุขภาพ ศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข, 2533.
เลขเรียกQT255 พ434 ชุดที่2 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ / กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กอง, [254?].
เลขเรียกRA 776.9 น77
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาโภชนาการโดยเน้นการแผยแพร่สื่อสารและการพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ (พ.ศ. 2531-ปัจจุบัน) = Nutr...
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล, [2544?]
เลขเรียกQU145 ค961 [2544?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมศาสตร์ พฤติกรรมสุขภาพและสุขศึกษา / ประภาเพ็ญ สุวรรณ, สวิง สุวรรณ
ชื่อผู้แต่งประภาเพ็ญ สุวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2532.
เลขเรียกRA440.5 ป342,WA100 ป339พ 2532,613 ป 326 พ 2532
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา