Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของผู้ใช้แรงงานในโรงงาน ขนาดกลาง เขตนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง = The Risk ...
ชื่อผู้แต่งปิ่นปินัทธ์ สิริพัฒนกูล
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 362.28 ป355ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์ชีวิตหลังการพยายามฆ่าตัวตายของบุคคลที่อาศัยในจังหวัดกำแพงเพชร = Lived Experience After Att...
ชื่อผู้แต่งนิภา เครือซ้า
พิมพลักษณ์2555.
เลขเรียกHV6543 น622ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาแบบคัดกรองผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (SU-9) / โดย ประภาส อุครานันท์...[และคนอื่นๆ] ; โรงพย...
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2555.
เลขเรียกHV6548.ท9 ก64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความชุกของความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายของประชากร อำเภ...
ชื่อผู้แต่งหทัยทิพย์ เจริญศรี.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์ทางจิตใจของนักจิตวิทยาการปรึกษาในการทำงานกับผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงสูงต่อการฆ่าตัวตาย ...
ชื่อผู้แต่งวฤณ ปฐมวิชัยวัฒน์
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาวะวิกฤตทางอารมณ์และพฤติกรรมการฆ่าตัวตายในนิสิตนักศึกษา / อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ [text]
ชื่อผู้แต่งอรัญญา ตุ้ยคำภีร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกRC569 อ388 2560,WM864 อ388ภ 2560,362.28 อ388ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสบการณ์ของครอบครัวในการดูแลวัยรุ่นที่พยายามฆ่าตัวตาย / เมตตา ไชยเชษฐ์ = Experiences of families ...
ชื่อผู้แต่งเมตตา ไชยเชษฐ์
พิมพลักษณ์2552.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการประเมินผลโครงการป้องกันการฆ่าตัวตายปีงบประมาณ 2547 / โดย อภิชัย มงคล ... [และคนอื่น ๆ].
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมสุขภาพจิต, 2550.
เลขเรียกHV6548.ท9 ร65
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการฆ่าตัวตาย : การรักษาและการป้องกัน / มาโนช หล่อตระกูล.
ชื่อผู้แต่งมาโนช หล่อตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิล, 2553.
เลขเรียกRC569 ม456,WM165 ม456ก 2553,362.28 ม21ก 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ปัตตานี)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEffects of the interpersonal need program on suicidal ideation and suicidal attempt in mentally ill ...
ชื่อผู้แต่งTantawan yamboonruang.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาเจตคติต่อการฆ่าตัวตายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษาในเขตอำเภอเมือง จัง...
ชื่อผู้แต่งชนิดา ยอดแคล้ว
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีฆ่าตัวตาย : ศึกษากรณีนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใน...
ชื่อผู้แต่งวันชัย ขาวรัมย์ 2508-
พิมพลักษณ์2544.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผ่านาทีวิกฤติ : วิเคราะห์มุมมองชาย-หญิงผู้ผ่านการฆ่าตัวตาย / มาโนช หล่อตระกูล, สุพรรณี เกกินะ, อัปษร...
ชื่อผู้แต่งมาโนช หล่อตระกูล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543.
เลขเรียกWM401 ม456ผ 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา