Found: 1,964  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์หลักสูตรนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 13 / งานเผยแพร่ควา...
ชื่อผู้แต่งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์หลักสูตรนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 13 (2551 : กรุงเทพฯ)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : องค์การ, 2551.
เลขเรียกQK364 ก492 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤกษศาสตร์ทั่วไป / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ม.ป.ป.
เลขเรียก581 ค-พม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตร นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 13 : ณ สวนพฤกษศา...
ชื่อผู้แต่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์. สำนักวิชาการ-วิจัย. งานเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรม.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2551.
เลขเรียก581.92 อ114ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์ หลักสูตรนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 13 ณสวนพฤกษศาสตร์ส...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : องค์การสวนพฤกษศาสตร์, 2551.
เลขเรียกอ 581.92 ร452 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอภิธานศัพท์ พฤกษศาสตร์ / เจริญ สุวโรจน์วงศ์.
ชื่อผู้แต่งเจริญ สุวโรจน์วงศ์.
พิมพลักษณ์พระนคร : สุนทรกิจการพิมพ์, 2515.
เลขเรียก580.3 จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอบรมปฏิบัติการ "นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น" = Parataxonomist / องค์การสวนพฤกษศาสตร์.
ชื่อผู้แต่งองค์การสวนพฤกษศาสตร์.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : (ม.ป.พ.), 2538.
เลขเรียก581 อ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพรรณไม้ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน / ผู้จัดทำ สุพิทย์พร บุนนาค, ชรินี สุวรรณทัต, สุรีย์พร เก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552
เลขเรียกส.ร. 580.12 ค416
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมชาติศึกษา ; พันธุ์ไม้ในวรรณคดีไทย / วิชัย อภัยสุวรรณ.
ชื่อผู้แต่งวิชัย อภัยสุวรรณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมชาติศึกษา(จัดจำหน่าย), [253?].
เลขเรียกQK364 ว543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น = parataxonomist / จัดโดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒ...
ชื่อผู้แต่งการอบรมเชิงปฏิบัติการ (2538 : เชียงใหม่)
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ศูนย์, 2538.
เลขเรียกQK26 ก528 2538
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทปฏิบัติการพฤษศาสตร์ / พิศิษฐ์ แสงวงศ์.
ชื่อผู้แต่งพิศิษฐ์ แสงวงศ์.
พิมพลักษณ์สกลนคร : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2550.
เลขเรียก581 พ38บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณนุกรม "พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน" ที่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : Ethnobotany a bibiography of Ch...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535.
เลขเรียก016.581 ช762บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤกษศาสตร์ทั่วไป / วิภา บุญนิธี.
ชื่อผู้แต่งวิภา บุญนิธี.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ม.ป.ท. , ม.ป.ป.
เลขเรียก581 ว36พม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางพฤกษศาสตร์หลักสูตรนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 13 ณ สวนพฤกษศาสตร์ส...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท.] : งานเผยแพร่ความรู้และฝึกอบรม สำนักวิชาการ-วิจัย องค์การพฤกษศาสตร์, 2551.
เลขเรียกQK26 ก642 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวพื้นเมืองในตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัด...
ชื่อผู้แต่งเล็ก แสงมีอานุภาพ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. ม.ป.พ. 2544
เลขเรียก580.72 ล251ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2530 / กรุงเทพมหานคร.
ชื่อผู้แต่งกรุงเทพมหานคร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองสวนสาธารณะ สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานคร, 2530.
เลขเรียก580.744 ก17ว 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา