Found: 297  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลของชนิดเสาค้างพริกไทยและอัตราปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของพริกไทย = Effects of pole types and mine...
ชื่อผู้แต่งเฉลิมชล ช่างถม
พิมพลักษณ์จันทบุรี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2562
เลขเรียกวพ 633.84 ฉ484ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพาะปลูกและการขยายพันธุ์พริกไทย / นฤมล มานิพพาน
ชื่อผู้แต่งนฤมล มานิพพาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, 2537
เลขเรียก633.83 น916ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพริกบางช้าง จากสวนนอกสู่โต๊ะเสวย / อัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง.
ชื่อผู้แต่งอัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559.
เลขเรียก633.84 อ555พ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเพาะปลูกและการขยายพันธุ์พริกไทย Pepper/ นฤมล มานิพพาน.
ชื่อผู้แต่งนฤมล มานิพพาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เพชรกะรัต, [2549].
เลขเรียกQK 495.S7 น276ก 2549,633.83 ก494
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความท้าทายพริกเมืองไทย / ผู้เรียบเรียง เรืองรุจ หงษ์ไทย
ชื่อผู้แต่งเรืองรุจ หงษ์ไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558.
เลขเรียกSB307.P4 ร861ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารเผยแพร่ กรมการค้าภายใน : พริกไทย / จันทร์ฉาย วรสถิตย์ และคนอื่นๆ.
ชื่อผู้แต่งจันทร์ฉาย วรสถิตย์
พิมพลักษณ์กรุงเืทพฯ : กรมการค้า, [2527].
เลขเรียก583.925 จ258อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพริก : คู่ครัวไทย ปลูกง่าย รายได้งาม / กองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2557.
เลขเรียกSB307.P4 พ424 2557,633.84 พ423
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพริกไทย / โดย คำนึง คำอุดม
ชื่อผู้แต่งคำนึง คำอุดม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ฐานเกษตรกรรม, 2545.
เลขเรียกSB351.P4 ค358 2545,633.83 ค358พ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร : พริกไทย [จุลสาร] / ผู้เรียบเรียง ภัสรา ชวประดิษฐ์ ; บรรณาธิการ ...
ชื่อผู้แต่งภัสรา ชวประดิษฐ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร, 2551.
เลขเรียกSB ภ6ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทำสวนพริกไทยเป็นการค้า / เคหการเกษตร.
ชื่อผู้แต่งฝ่ายการเคหการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เจริญรัฐการพิมพ์ , ม.ป.ป.
เลขเรียก635.7 ฝ26ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพริกไทย / เรียบเรียงโดย ฝ่ายข้อมูล วารสารเคหการเกษตร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายข้อมูล วารสารเคหการเกษตร, [253-].
เลขเรียกSB351.P4 พ4
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพริกไทย / สวนวิจัยพืชสวนชุมพร.
ชื่อผู้แต่งสวนวิจัยพืชสวนชุมพร.
พิมพลักษณ์ชุมพร : สวนวิจัยพืชสวนชุมพร , ม.ป.ป.
เลขเรียก633.84 ศ215พ2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพริก : ปลูกอย่างไรในภาวะโลกกำลังร้อน / ผู้เขียน: วีระ ภาคอุทัย และ เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ; บรรณาธิ...
ชื่อผู้แต่งวีระ ภาคอุทัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557.
เลขเรียกSB351.P4 ว841 2557
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปลูกพริกไทย / วัฒนา สวรรยาธิปัติ.
ชื่อผู้แต่งวัฒนา สวรรยาธิปัติ
พิมพลักษณ์นครปฐม : ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2531.
เลขเรียกSB351.P4 .ว113,633.84 ว400ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา