Found: 1,799  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายพระไตรปิฎก / เสฐียรพงศ์ วรรณปก
ชื่อผู้แต่งเสฐียรพงศ์ วรรณปก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2555
เลขเรียก294.382 ส894ค 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายพระไตรปิฎก / เสฐียรพงษ์ วรรณปก
ชื่อผู้แต่งเสฐียรพงษ์ วรรณปก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย, 2540.
เลขเรียกBQ1110 ส893,294.312 ส53ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำบรรยายพระไตรปิฎก / เสฐียรพงษ์ วรรณปก.
ชื่อผู้แต่งเสฐียรพงษ์ วรรณปก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม, 2553.
เลขเรียกBQ1124.ท9 ส75 2553,294.382 ส893ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระอภิธรรมปิฎก / มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
ชื่อผู้แต่งไตรปิฎก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2536.
เลขเรียกBQ1163.T5 ต941พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก : สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ = The pali canon : what a Buddhist must know / พระพรหมคุณาภรณ์ ...
ชื่อผู้แต่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) 2481-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2547.
เลขเรียก294.382 พ331พต 2547
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก ฉบับสาระ / ธรรมรักษา จัดทำ.
ชื่อผู้แต่งไตรปิฎก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงรุ่งการพิมพ์, 2525.
เลขเรียกBQ1112 .ต96,294.318 ต941พ1 19
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก ฉบับสาระสำคัญ / โดย รุ่งเรือง บุญโญรส.
ชื่อผู้แต่งไตรปิฎก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2527.
เลขเรียกBQ1173 ต941พ 2527,294.382 ต941พส 2527
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน / สุชีพ บุญญานุภาพ
ชื่อผู้แต่งสุชีพ ปุญญานุภาพ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหามงกุฎวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2535
เลขเรียกBQ1110 .ส42 2535,R 294.312 ส763พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน / สุชีพ ปุญญานุภาพ
ชื่อผู้แต่งไตรปิฎก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกษมบรรณกิจ, 2515.
เลขเรียกBQ1173 ต941พ 2515
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน / โดย สุชีพ ปุญญานุภาพ
ชื่อผู้แต่งไตรปิฎก
พิมพลักษณ์พระนคร : บรรณาคาร, 2501-2503.
เลขเรียก294.382 ต97พ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง.
ชื่อผู้แต่งไตรปิฎก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา, 2525.
เลขเรียกBQ1173.ท9 ต91 2525,294.382 ต297พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัทธรรมปกาสินี (บาลี - ไทย) ภาค 4 = Saddhammapparðsini (Pðli - Thai) part IV.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มูลนิธิภูมิโลภิกขุ, 2531.
เลขเรียกBQ1495 ส572,294.382 ส572
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระอภิธรรม.
ชื่อผู้แต่งไตรปิฎก.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2550.
เลขเรียกBQ1173.ท9 ต953,294.312 ก521พ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชน. ตอนว่าด้วยพระสูตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม, 2555.
เลขเรียกR BQ1143.T5 ต941พ 2555,294.382 พ46พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา