Found: 7  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ปรับปรุง พ.ศ. 2537.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2537.
เลขเรียก341.752 พ371 21
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) ...
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2545.
เลขเรียกKPT3202 พ46 2545
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดทำบัญชีและระบบเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องเพื่อเสียภาษี ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BO...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, [2533?]
เลขเรียก343.067 ก446
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต้ขององค์การการค้าโลก กับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชบัญญัติ...
ชื่อผู้แต่งรัชนี อุทยานันท์, 2510-
พิมพลักษณ์2546.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความรับผิดเกี่ยวกับอากรขาเข้าของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน / วันชัย อิสระเสนารักษ์ = Import duty ...
ชื่อผู้แต่งวันชัย อิสระเสนารักษ์ 2506-
พิมพลักษณ์2538.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติทางด้านภาษีสรรพากรและภาษีศุลกากร สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI / รวบรวม...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร, [2533?]
เลขเรียก346.092 น927
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบกฎหมายไทยในการถ่ายทอดเทคโนโลยี / ศิระ บุญภินนท์ = Conceptual framewory of Thai...
ชื่อผู้แต่งศิระ บุญภินนท์
พิมพลักษณ์2533.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา