Found: 106  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือศึกษากฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / สุพจน์ กู้มานะชัย text
ชื่อผู้แต่งสุพจน์ กู้มานะชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไทยพัฒนรายวันการพิมพ์, 2557
เลขเรียก347 ส826ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับสมบูรณ์ พ.ศ. 2545-2548 / ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล
ชื่อผู้แต่งฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2545
เลขเรียก347.593 ฝ267พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบาย พระธรรมนูญศาลยุติธรรม/ พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.
ชื่อผู้แต่งพลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539.
เลขเรียกK 2100 พ441ค 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมนูญศาลยุติธรรม = Law on Court organization / เดือน จิตรกร.
ชื่อผู้แต่งเดือน จิตรกร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2536.
เลขเรียกKPT1572 ด931พ 2536
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและพระราชบัญญัติศาล(จัด)ตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน / อ...
ชื่อผู้แต่งอนุมัติ ใจสมุทร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2513.
เลขเรียก347.9 อ154พ 2513
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปคำบรรยายฉบับเตรียมสอบ LW 305 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / รวบรวมโดย สันติชัย เกียรติคุณโสภณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์แนะแนวกฎหมายนิติศาสตร์, 2548.
เลขเรียก347.593 ส 322 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอน รายวิชา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / เฉียงตะวัน ยอดดำเนิน.
ชื่อผู้แต่งเฉียงตะวัน ยอดดำเนิน.
พิมพลักษณ์นครสวรรค์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 2559.
เลขเรียกJQ1748 ฉ499อ 2559,347.593 ฉ499อ 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ปรับปรุงครั้งล่าสุด เทอม 2/2559/ รักขิต รัต...
ชื่อผู้แต่งรักขิต รัตจุมพฏ.
พิมพลักษณ์[อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559].
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม = Judicial system and law for the organization of courts of justice...
ชื่อผู้แต่งสมหมาย จันทร์เรือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546.
เลขเรียกK ส287,347.01 ส231ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหัวใจของพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ปรับปรุงแก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ...
ชื่อผู้แต่งธานิศ เกศวพิทักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง , 2559
เลขเรียกKPT1572 ธ516ห 2559,347.01 ธ649ห 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ชุมพล จันทราทิพย์.
ชื่อผู้แต่งชุมพล จันทราทิพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียกK 2100 ช626พ 2541,347 ช627พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2501-2540 / สุรพันธ์ อรัญนารถ
ชื่อผู้แต่งสุรพันธ์ อรัญนารถ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2542
เลขเรียกJQ1748 ส74 2542
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา