Found: 987  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจำตัวบทสำคัญ 70 มาตรา พยานหลักฐาน / เดอะ ซัคเซส กรุ๊ป [text]
ชื่อผู้แต่งเดอะ ซัคเซส กรุ๊ป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, ม.ป.ป.
เลขเรียก347.06 ด919จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจำตัวบทสำคัญ 70 มาตรา พยานหลักฐาน / เดอะ ซัคเซส กรุ๊ป [text]
ชื่อผู้แต่งเดอะ ซัคเซส กรุ๊ป
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, ม.ป.ป.
เลขเรียก347.06 ด919จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายพยาน / สุจิต ปัญญาพฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งสุจิต ปัญญาพฤกษ์.
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. ; ม.ป.ป.
เลขเรียก345.06 ส423ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการมาเป็นพยานศาล [จุลสาร] = Guideline on being a witness in the court / สำนักงานศาลยุติธรรม ...
ชื่อผู้แต่งกองการต่างประเทศ. สำนักงานศาลยุติธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลยุติธรรม, 2557.
เลขเรียกK ก6ค 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการมาเป็นพยานศาล : Guideline on being a witness in the court
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการมาเป็นพยานศาล = Guideline on being a witness in the court / [บรรณาธิการ ฐิดารัตน์ นรินทรา...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, 2557.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการมาเป็นพยานศาล = Guideline on being a witess in the court / กองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กอง, [2557]
เลขเรียกKPT1672 ค74 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการมาเป็นพยานศาล = Guideline on being a witness in the court / บรรณาธิการ ฐิดารัตน์ นรินทรางกู...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์การพิมพ์เพชรรุ่ง, 2557.
เลขเรียกKPT1777 ค695 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิธีการตรวจเก็บและใช้ประโยชน์จากพยานวัตถุในสถานที่เกิดเหตุ / สันติ์ สุขวัจน์
ชื่อผู้แต่งสันติ์ สุขวัจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิทยาการตำรวจ ส่วนวิชาสืบสวนและสอบสวน โรงเรียนนายร้อยตำรวจ, [2541?]
เลขเรียก363.2562 ส583ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะพยาน : พยานเอกสาร / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2548.
เลขเรียกKPT1676.7 ป63,347.06 ป34ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 [Text...
ชื่อผู้แต่งสุทธิชัย หล่อตระกูล.
พิมพลักษณ์อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, [2553?].
เลขเรียกผว วจ 345.06 ส773ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมายลักษณะพยาน : พยานเอกสาร / ปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
ชื่อผู้แต่งปิติกุล จีระมงคลพาณิชย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552.
เลขเรียกKPT1780 ป615 2552,347.06 ป34ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / ยิ่งศักดิ์ กฤษณจินดา.
ชื่อผู้แต่งยิ่งศักดิ์ กฤษณจินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.
เลขเรียกKPT1672.A35 ย62 2541,347.06 ย32ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยาน / เข็มชัย ชุติวงศ์
ชื่อผู้แต่งเข็มชัย ชุติวงศ์, ผู้แต่ง
เลขเรียก346.0601 ข637ค
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพยานพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2548 / โดยวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์
พิมพลักษณ์ม.ป.ท.;ม.ป.พ., 2547.
เลขเรียกKPT1672 ว559พ 2547,347.06 ว559พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา