Found: 2,953  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพม่า : อดีตและปัจจุบัน / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ฉลาดชาย รมิตานนท์, วิระดา สมสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ
พิมพลักษณ์[เชียงใหม่] : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2526.
เลขเรียกDS485.B86 ช495พ,320.9591 ช23พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพม่า บนเส้นทางการต่อสู้ / โดย รัศมี ไชยคำพันธุ์.
ชื่อผู้แต่งรัศมี ไชยคำพันธุ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สันติธรรม, 2529.
เลขเรียกDS528.5 .ร66,330.09591 ร388พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพม่า ในหน้าประวัติศาสตร์ เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล.
ชื่อผู้แต่งเกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เพชรประกาย 2562
เลขเรียกDS528.5 .ก74 2562,959.1 ก764พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์และสืบสานจิตรกรรมบนผืนผ้าศิลปะพม่า / ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
ชื่อผู้แต่งทิพวรรณ ทั่งมั่งมี ผู้แต่ง
เลขเรียก759.9591 ท478ก 2561
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรมพุทธสถานวัดศรีบุญเรือง เมืองมาวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ / ณัฐ...
ชื่อผู้แต่งณัฐชนก สงฆ์ประสิทธิ์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะในประเทศพม่า : โครงการจัดทำต้นฉบับเพื่อการพิมพ์ / เรียบเรียงโดย สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์.
ชื่อผู้แต่งสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2554.
เลขเรียก709.591 ส478ศ 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะในประเทศพม่า = The traditional art of myanmar / เรียบเรียงโดย สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
ชื่อผู้แต่งสุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ม.ล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สายธาร, 2554
เลขเรียก709.591 ส478ศ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทร...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, 2559.
เลขเรียกHG5720.7.A3 ค695 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมองพม่า : ประวัติศาสตร์สังคม อำนาจ และประชาธิปไตย / บรรณาธิการ ชยันต์ วรรธะนะภูติ
ชื่อผู้แต่งชยันต์ วรรธนะภูติ บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการ Burma Concern, 2554
เลขเรียกDS527.9 ม261 2554,959.1 ม261 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง101 วัด วัง และสถานที่สำคัญในพม่า / ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.
ชื่อผู้แต่งภภพพล จันทร์วัฒนกุล.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เมืองโบราณ, 2561.
เลขเรียกDS527.7 ภ43 2561,709.591 ภ44ห
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศิลปะพม่า / ภภพพล จันทร์วัฒนกุล.
ชื่อผู้แต่งภภพพล จันทร์วัฒนกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2553.
เลขเรียกN7312 .ภ434,959.1 ภ44ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพม่า : ประวัติศาสตร์และการเมือง/ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2544.
เลขเรียกDS 529.2 ช495พ 2544
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพม่าผ่าเมือง สังคมนิยมลับยอดชะเวดากอง / หนังสือพิมพ์มติชน, กองบรรณาธิการ
ชื่อผู้แต่งหนังสือพิมพ์มติชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2531
เลขเรียก959.1 ม14พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพม่าเสียเมือง / ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช
ชื่อผู้แต่งคึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.
พิมพลักษณ์นครหลวงฯ : ก้าวหน้าการพิมพ์, 2512
เลขเรียก959.1 ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา