Found: 58  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCompetency เพื่อการสรรหาและคัดเลือก = Competency for Recruitment / บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จำกัด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ม บุ๊คส์, 2551
เลขเรียก658.311 ค158 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาการสรรหาและการคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการและพนักงานระดับบริหารของบริษัทสัญชาติไทยและต่างช...
ชื่อผู้แต่งสมทรง รักษาพล.
พิมพลักษณ์2546.
เลขเรียก658.311 ส251ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องCompetency เพื่อการสรรหาและคัดเลือก = Competency for recruitment / สร้างสรรค์ โดย บริษัท ไอ เอ็ม บ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอ เอ็ม บุ๊คส์, 2551.
เลขเรียกHF5549.5.S38 ค186,658.311 อ95ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์สำหรับตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้าในธุรกิจผู้รับจัดการขนส่งทางทะเล = Esse...
ชื่อผู้แต่งทัศนีย์ สิราริยกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552.
เลขเรียกHF5549.5.S38 ท218
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช่องทางในการสรรหาพนักงาน / ดร. กฤติน กุลเพ็ง
ชื่อผู้แต่งกฤติน กุลเพ็ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2560
เลขเรียกHF5549.5.S38 ก277ช [2560?],658.311 ก277ช
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHow to recruit professionally = รับสมัครและคัดเลือกอย่างมืออาชีพ / อนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช
ชื่อผู้แต่งอนุพันธ์ กิจพันธ์พานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ บริษัท ฮิวแมน เฮอริเทจ จำกัด, [2543?]
เลขเรียกHF5549.5.R44 อ194
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการคัดเลือกบุคลากรการบินเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการบิน = De...
ชื่อผู้แต่งพุฒิพันธุ์ เธียรวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบประเมินศักยภาพในการคัดเลือกบุคลากรเข้าเป็นพนักงานของสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล : สถา...
ชื่อผู้แต่งนงนุช วงษ์สุวรรณ
พิมพลักษณ์จันทบุรี : สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี, 2543
เลขเรียกวจ 658.311 น237ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน : กรณีศึกษาการได้มาซึ่งบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลยุติธ...
ชื่อผู้แต่งภูมิ มูลศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ, สถาบันพระปกเกล้า.
เลขเรียกKPT 1610 ภ416 2559
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมรรถนะของพนักงานบัญชีในธุรกิจประกันวินาศภัยตามทัศนะของหัวหน้างานบัญชีและพนักงานบัญชี [electronic re...
ชื่อผู้แต่งธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2541.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการคัดเลือกพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษาธนาคารกสิกรไทย / ณัฐกานต์ เพชรสันทัด.
ชื่อผู้แต่งณัฐกานต์ เพชรสันทัด.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาความต้องการของโรงแรมระดับ 3 ดาวเกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงาน ฝ่ายบริการส่วนหน้าในเขตกรุงเทพมหานคร [el...
ชื่อผู้แต่งวริษฐา พันธุ์วิริยะเวช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพและปัญหาการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา / ชวดล เที่ยงแท้
ชื่อผู้แต่งชวดล เที่ยงแท้
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพการสรรหาพนักงานจ้างของเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี / จักรพงศ์ สุริยัน
ชื่อผู้แต่งจักรพงศ์ สุริยัน
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา