Found: 1,252  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้รูปแบบการบังคับบัญชา กับพฤติกรรมการทำงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน [electronic resource] ...
ชื่อผู้แต่งเสาวนีย์ ศรีสุข
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2548.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้รูปแบบการบังคับบัญชากับพฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม : ศึกษาเฉพาะกรณีพนัก...
ชื่อผู้แต่งชนินทร์ แก้วศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2550.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการจัดสวัสดิการที่มีประสิทธิผลให้กับพนักงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ : กรณีศึกษา บริษัท เอ็น...
ชื่อผู้แต่งพนิดา แตงใหญ่.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2550.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานในการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าที่สำ...
ชื่อผู้แต่งนิวัติ โชติวงศ์วรนันท์.
พิมพลักษณ์2547.
เลขเรียก658.314 น674ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในด้านสวัสดิการของพนักงานบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม ในเขตเทศบาลตำบลบางครุ อำเภอพระปร...
ชื่อผู้แต่งอรวรรณ ทิพาทรัพย์กิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2551.
เลขเรียกวพ 0194
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้ภาวะผู้นำ และเจตคติในการปฏิบัติงานองค์ประกอบด้านความรู้สึก : กรณีศึกษาพนักงาน บริษัท ไทยซูซ...
ชื่อผู้แต่งสมยศ ศักดาพันธุ์ไพศาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อกิจกรรม 5ส. ของบริษัท เค เพาเดอร์เมทัล จำกัด = Employee opinion towards...
ชื่อผู้แต่งเพชรดารินทร์ แซ่หลู่
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
เลขเรียกว 658.5 พ527ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความท้าทายในงานกับความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงาน : กรณีศึกษา พนักงานในบริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด [elec...
ชื่อผู้แต่งสรรไชย มุกดาสนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ที.ยู.ดับบลิว.เท็กซ์ไทส์ จำกัด = Factors a...
ชื่อผู้แต่งภัทธีรา กมลรัตนเวช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกว658.314 ภ355ป 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารค่าตอบแทนพื้นฐานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย กรณีศึกษา บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกั...
ชื่อผู้แต่งสมรักษ์ อังคาร.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2549.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสั่งงานของหัวหน้างานที่มีผลต่อความเข้าใจคำสั่งของพนักงาน กรณีศึกษาพนักงานของบริษัทแอร์พอร์ท ฟาซิล...
ชื่อผู้แต่งเชษฐา วิทยานุกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2554.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของพนักงานต่อการสร้่างทีมงานระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายวางแผนการผลิต บริษัทสยามแผ่นเหล็กวิลาส จ...
ชื่อผู้แต่งวรรณี ติรสุขวงศา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.
เลขเรียกว 658.402 ว271ค 2549
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน = Employee en...
ชื่อผู้แต่งชานนทร์ ปวงละคร.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551.
เลขเรียกวจ 658.314 ช255ค2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการจัดกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการของพนักงานกับความเครียดในงาน ของพนักงาน : กรณีศึกษาพ...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ สุวรรณมานะศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา