Found: 5,541  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความต้องการการพัฒนาการจัดสวัสดิการของพนักงานบริษัท สยามกรกิจ จำกัด / ชุติมา แก้วกลม
ชื่อผู้แต่งชุติมา แก้วกลม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานวิจัย ตัวแบบเส้นทางที่เหมาะสมของบุพปัจจัยและผลลัพธ์ของการรับรู้ในการสนับสนุนจากองค์กรของพนักงา...
พิมพลักษณ์ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2553
เลขเรียก658 ต289
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง10 นาที อัพเกรด "นักขายเงินล้าน" / กฤษนันท์ อุดมทรัพย์มงคล
ชื่อผู้แต่งกฤษนันท์ อุดมทรัพย์มงคล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 2557
เลขเรียกHF 5438.25 ก284ส 2557,658.85 ก278น 2557
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิดเห็นของพนักงานต่อการจัดสวัสดิการในบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด / ฉัตรฤทัย รักร่วม
ชื่อผู้แต่งฉัตรฤทัย รักร่วม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยอดนักขายบันลือโลก = How to sell yourself / จีราร์ด โจ ; ไพบูลย์ สำราญภูติ, แปล.
ชื่อผู้แต่งจีราร์ด, โจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2535.
เลขเรียกHF5439.32G5 จ574 2535
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี เสาวลักษณ์ ภูส...
ชื่อผู้แต่งนันทวัน ทองพิทักษ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2551
เลขเรียก378.11 ส945ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ/ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน.
ชื่อผู้แต่งสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการ, 2559.
เลขเรียก352.63 ส228ค 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางในการให้ความช่วยเหลือข้าราชการราชภัณฑ์ที่ถูกผู้ต้องขังกลั่นแกล้งร้องเ...
ชื่อผู้แต่งทองใบ กิ่งแก้ว
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมราชทัณฑ์, 2551.
เลขเรียกHV9402.55 ท278ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล้มแล้วต้องสู้ = How I raised myself from failure to success in selling ของ Frank Bettger ; เรียบเรี...
ชื่อผู้แต่งเบ็ตต์เจอร์, แฟรงค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2537.
เลขเรียกHF5438.25 บ7ล 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องผลกระทบความจงรักภักดีในการทำงานที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของพนักงานธนาคารออมสินในจังหวัดสุรินทร์และบ...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุท มงคลชัย
พิมพลักษณ์2557.
เลขเรียกวจ 332.1 ช44ผ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดโปรแกรมให้ความช่วยเหลือพนักงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ / สุ...
ชื่อผู้แต่งสุกรรณ์ เทียนเสรี.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548.
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่ = The study on wo...
ชื่อผู้แต่งรำไพนภา พงษ์ธรรม
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
เลขเรียกว 658.31422 ร219ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับความจงรักภักดี และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทนากา...
ชื่อผู้แต่งไพรัช ศิลาศรี
พิมพลักษณ์พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2559
เลขเรียกE-Thesis
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสวัสดิการการทำงานและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ในภาคตะวันออ...
ชื่อผู้แต่งปิรัญชนาถ เฮ่ประโคน.
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น] : วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอิทธิพลของรูปแบบการจัดสวัสดิการและปัจจัยจูงใจที่มีต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัยในกำกั...
ชื่อผู้แต่งอภิสิทธิ์ ตั้งเกียรติศิลป์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา