Found: 567  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแผนที่แสดงเส้นฝนเท่าเฉลี่ยรายเดือนและรายปีของทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2509-2538) ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, 2541.
เลขเรียกQC925.5.T5 ผ932 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปริมาณฝนตามลักษณะภูมิประเทศในเขตเชียงใหม่-ลำพูน / โดย วิยะดา ตันวัฒนากูล ... [และคนอื่น ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530.
เลขเรียกQC925.5.T5 ก514 2530
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝนแล้งในประเทศไทย / โดย ปราณี ว่องวิทวัส, นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์
ชื่อผู้แต่งปราณี ว่องวิทวัส
พิมพลักษณ์กรงุเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2534.
เลขเรียกQC929.D8 .ป17,551.577 ป17ฝ 2534
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝนแล้งในประเทศไทย = Drought in Thailand / โดย ปราณี ว่องวิทวัส, นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
ชื่อผู้แต่งปราณี ว่องวิทวัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2535.
เลขเรียกQC929.ฝ37 ป45
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องฝนในประเทศไทย / โดย ปราณี ว่องวิทวัส.
ชื่อผู้แต่งปราณี ว่องวิทวัส.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2533.
เลขเรียกQC925.5.ท9 ป45,551.577 ป446ฝ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษากราฟความเข้มข้นน้ำฝน - ช่วงเวลา - ความถี่การเกิดซ้ำของจังหวัดชุมพร / สุนทร รอดเด็น อภิชาต...
ชื่อผู้แต่งสุนทร รอดเด็น อภิชาต ธรรมรังษี เอกชัย มุสิกวงศ์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา , 2554.
เลขเรียก551.5770ส454
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาแนวโน้มของฝนสำหรับภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย = Trend of rainfall over Lower Northern Thailand ...
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกQC925.5.T5 ก522 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างแบบจำลองของปริมาณฝนสูงสุดรายเดือนในภาคเหนือตอนบนประเทศไทยโดยใช้การแจกแจง ค่าสุดขีดวางนัยทั่ว...
ชื่อผู้แต่งพัณณิ์ภาริษา ของทิพย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
เลขเรียกว 551.577 พ114ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานโครงการเรื่อง ฝนกรด / ธัญรัตน์ เกตุกินทะ, เชาว์ แจ้งพรมมา
ชื่อผู้แต่งธัญรัตน์ เกตกินทะ
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการประมาณการข้อมูลน้ำฝนในจังหวัดน่านโดยใช้ค่าถ่วงน้ำหนักเชิงพื้นที่ = The Estimation of rainfall dat...
ชื่อผู้แต่งพิเชษฐ์ พึ่งสุข
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการผันแปรของปริมาณฝนและอุณหภูมิรายปีของประเทศไทย = The variation of annual rainfall and surface tem...
ชื่อผู้แต่งวิภา รุ่งดิลกโรจน์
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2533.
เลขเรียกQC925.5.T5 ว645ก 2533,551.5773 ว 606 ก 2533
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณน้ำฝนของประเทศไทย / โดย ภารดี แซ่เฮง, อุษา แซ่ตั้ง.
ชื่อผู้แต่งภารดี แซ่เฮง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
เลขเรียกQC925.5.ท9 ภ64
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาวะฝนแล้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย = The occurrence of droughts in Thailand / นงค์นาถ อู่ประสิทธิ์ว...
ชื่อผู้แต่งนงค์นาถ อู่ประสิทธิ์วงศ์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2537.
เลขเรียกQC925.5.T5 น131 2537
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการตรวจวัดฝนและเมฆฝนด้วยเรดาร์ตรวจอากาศ / ณรงค์ ปิยะพันธุ์
ชื่อผู้แต่งณรงค์ ปิยะพันธุ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2535.
เลขเรียก551.577 ณ212ก
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณฝนสูงสุดรายปีที่ตกในช่วงเวลาสั้น = Study at annual maximum rain of short durations / ...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร นิ่มมา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการศึกษาและวิจัย กรมอุตุนิยมวิทยา, 2533.
เลขเรียกQC925.5.T5 ส769ก 2533,551.577 ส769ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา